Thứ ba, 14/07/2020

Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)

Thứ năm, 04 Tháng 6 2020 14:08

Đảng ủy Trường Chính trị Lâm Đồng chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

Nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, thời gian qua, cùng với việc tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, coi đây là chức năng lãnh đạo nhằm đưa các nghị quyết của Đảng cấp trên và của Đảng bộ vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.

Đảng bộ Trường Chính trị Lâm Đồng là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng. Đảng bộ hiện  có 5 chi bộ Khoa, Phòng với 35 đảng viên và có 04 chi bộ sinh hoạt tạm thời của các lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính tập trung K28, K29,K30 và K31 – Hệ tập trung.

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ. Ngay sau Đại hội, Đảng ủy đã thực hiện nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Điều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Quyết định, Hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát đến các chi bộ trực thuộc và đảng viên; Đảng ủy đã chỉ đạo ban hành Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy; phân công các đồng chí Đảng ủy viên thực hiện chức năng giám sát theo quy định. Đồng thời tiến hành xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm của Đảng ủy, UBKT. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định và Kết luận của Đảng; việc chấp hành chính sách pháp luật Nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, kê khai tài sản theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết số 296a-NQ/ĐU, ngày 26/7/2018 về “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng”.

Quá trình tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ, Đảng ủy, UBKT đã luôn duy trì tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên thông qua các kỳ họp của Đảng ủy; công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cấp ủy; thông qua việc nghe và nghiên cứu các báo cáo của tổ chức đảng cấp dưới; thực hiện kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch, đã kiểm tra được 13 lượt (chi bộ khung và chi bộ sinh hoạt tạm thời), giám sát chuyên đề 13 lượt đối với các chi bộ và Bí thư các chi bộ; tiến hành giám sát thường xuyên 100% đối với các chi bộ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Đảng ủy kịp thời thực hiện sơ kết, tổng kết hàng năm, sơ kết giữa nhệm kỳ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng và kịp thời thực hiện các báo cáo về kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng theo yêu cầu của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng. Nhìn chung, qua kiểm tra, giám sát đã giúp cho các chi bộ và đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần tăng cường sự đoàn kết thống nhất, giúp Đảng bộ Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

 Để đạt được kết quả trên là do sự đoàn kết thống nhất của các đồng chí trong Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ. Cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm, tích cực học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có tinh thần đoàn kết nội bộ và giữ vững kỷ cương, chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy trường Chính trị vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như: Số ít đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát; sự phối hợp giữ UBKT với các đơn vị có lúc, có việc chưa đồng bộ; thời gian thực hiện một số cuộc kiểm tra, giám sát còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Nguyên nhân chủ yếu là do một số cán bộ, đảng viên chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đều kiêm nhiệm.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế nêu trên, công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cần thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp sau:

Một là, đối với Đảng ủy trường Chính trị

Thứ nhất, Đảng ủy th­ường xuyên quán triệt, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và hướng dẫn của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát.

Quán triệt, chấp hành nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và hướng dẫn của Ủy ban kiểm tra cấp trên là vấn đề có tính nguyên tắc, sợi chỉ đỏ xuyên suốt chỉ đạo mọi hoạt động công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời là điều kiện, nguyên nhân chủ yếu, sâu sa dẫn đến thành công của công tác kiểm tra, giám sát. Vì vậy, để không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phải thư­ờng xuyên quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị, Quy định, Quy chế, Hư­ớng dẫn của cấp trên, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên để tạo các điều kiện thuận lợi và làm chỗ dựa vững chắc cho Đảng ủy, UBKT thực hiện có kết quả công tác kiểm tra, giám sát.

Thứ hai, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy viên, ủy viên UBKT và người đứng đầu các tổ chức đảng trực thuộc trong công tác kiểm tra, giám sát.

 Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đòi hỏi cấp ủy viên, các ủy viên UBKT Đảng ủy, Bí thư các chi bộ trực thuộc phải có kiến thức năng lực về công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên nghiên cứu nắm chắc Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, hướng dẫn của cấp ủy, UBKT cấp trên, tình hình đơn vị, lựa chọn đúng đối tượng, xác định nội dung kiểm tra, giám sát phù hợp, trao đổi, bàn bạc, đề xuất để Đảng ủy, UBKT quyết định nội dung, biện pháp lãnh đạo khả thi và kiên quyết trong tổ chức thực hiện, làm tròn chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Thứ ba, phát huy sức mạnh tổng hợp của các đoàn thể và quần chúng để tiến hành công tác kiểm tra, giám sát.

Mọi hoạt động của đảng viên và tổ chức đảng đều đ­ược biểu hiện cụ thể trong thực tiễn. Những việc làm đúng hay sai, tích cực hay tiêu cực, dù bộc lộ dưới hình thức nào, trực tiếp hay gián tiếp, đều không thể che dấu đư­ợc mọi ngư­ời. Trong đó, các tổ chức trong Nhà trường là lực lư­ợng chủ yếu cung cấp thông tin, có độ tin cậy cao và là thành phần quan trọng trong việc cung cấp nguồn thông tin cho cấp ủy và đoàn kiểm tra. Do đó, Đảng ủy, UBKT phải phát huy đư­ợc vai trò của các tổ chức, quần chúng trong Nhà trường, nhất là chú trọng đến công tác vận động quần chúng tích cực tham gia xây dựng Đảng, tham gia vào công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT là nhân tố quan trọng, đồng thời là một trong những phư­ơng pháp cơ bản để tiến hành công tác kiểm tra, giám sát có hiệu quả.

Thứ tư, Đảng ủy đề ra hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời những chi bộ, đảng viên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và xem xét, xử lý nghiêm túc những chi bộ, đảng viên không thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Hai là, đối với UBKT Đảng ủy

Thứ nhất, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ phân công thành viên phụ trách các chi bộ để kịp thời nắm và báo cáo Ủy Ban kiểm tra để có biện pháp chấn chỉnh những chi bộ thực hiện chưa tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. 

Thứ hai, thành viên UBKT Đảng ủy được phân công phụ trách các chi bộ có nhiệm vụ giúp đỡ các chi bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát.

Thứ ba, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy kịp thời tham mưu giúp Đảng ủy thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 - Điều lệ Đảng, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy thực hiện sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát./.

Ths. Liễu Văn Bảo, giảng viên khoa Xây dựng Đảng

Điểm tin

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 • Đại hội Đảng bộ trường Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025

  Đại hội Đảng bộ NK 2020-2025

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  BCH ra mắt Đại hội

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

THỐNG KÊ TRUY CẬP
001032127
Đang truy cập : 16