TRUY CẬP   :  865463
Những giải pháp cơ bản đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay

 D

ân tộc, tôn giáo là những vấn đề lớn, hệ trọng và nhạy cảm, tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội. “Bức tranh” dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam có đặc điểm và sắc thái riêng, đồng thời cũng đa dạng và phức tạp. Trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn có chủ trương và đường lối đúng đắn, nhất quán đối với vấn đề dân tộc, tôn giáo. Vì vậy, Đảng ta đã xây dựng được khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương - giáo, tạo nên sức mạnh to lớn giành thắng lợi cho cách mạng. Từ trước đến nay, kẻ thù luôn triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Đấu tranh làm thất bại mọi mưu đồ đen tối của các thế lực thù địch là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay.

Việt Nam là một quốc gia thống nhất gồm 54 dân tộc anh em. Các dân tộc thiểu số chiếm 13,10% dân số cả nước, có 10 dân tộc dân số trên 100.000 người (Tày, Thái, Khmer, Hoa, Ba-na, Nùng, Gia-rai, Ê-đê, Mường, H'Mông); 6 dân tộc có dân số dưới 1000 người: Brâu, Rmăm, Si-la, Pu-péo, Coóng, Ơ-đu. Các dân tộc thiểu số chủ yếu cư trú trên các vùng rừng núi, biên giới có vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng và đối ngoại. Việt Nam còn là một quốc gia có nhiều tín ngưỡng, tôn giáo cùng tồn tại: Phật giáo, Thiên chúa giáo (Công giáo), Tin Lành, Hồi giáo, Cao Đài, Hòa Hảo với khoảng 20 triệu tín đồ (gần 1/4 dân số). Hệ thống tín ngưỡng bản địa cũng rất phong phú: Thờ cúng Tổ tiên, thờ Mẫu, thờ Thành hoàng, thờ Ma thần Thổ địa v.v… Đa số tín đồ tôn giáo là những người lao động, yêu nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực lao động, sản xuất xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các tôn giáo được cải thiện rõ rệt. Sinh hoạt tôn giáo được tiến hành thường xuyên, cơ sở thờ tự được nâng cấp, nhiều tổ chức tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động đã tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong đông đảo chức sắc và tín đồ tôn giáo. Tuy nhiên, hoạt động tôn giáo hiện nay có chiều hướng và sắc thái phức tạp. Các tôn giáo đều tăng cường củng cố tổ chức, đào tạo chức sắc, tập trung xây dựng giáo hội cơ sở; đẩy mạnh hoạt động truyền đạo, phát triển tín đồ, phát triển hội đoàn; đòi lại đất đai, cơ sở thờ tự, mua thêm đất đai dưới nhiều hình thức; tăng cường sửa chữa, xây mới nơi thờ tự; in ấn kinh sách; tổ chức các lễ hội linh đình, đông người để phô trương thanh thế. Một bộ phận chức sắc tôn giáo và giáo dân có tư tưởng cực đoan, bị kẻ xấu lợi dụng đi ngược lại với lợi ích dân tộc và cách mạng. Ở nhiều địa phương, hiện tượng mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh bùng phát. Nhiều “tạp giáo” xuất hiện, cả nước có hơn 30 tạp giáo khác nhau. Những tiêu cực và tạp giáo gây lãng phí tiền của, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự xã hội và đời sống của một bộ phận nhân dân, kẻ xấu dễ bề lợi dụng trục lợi.

Hiện nay, các thế lực phản động đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, chống phá cách mạng Việt Nam. Trong đó, âm mưu thủ đoạn có tính chiến lược của kẻ thù là lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá nước ta. Cụ thể là: xuyên tạc lịch sử, lợi dụng những khó khăn, hạn chế của ta để chia rẽ, khoét sâu hằn thù dân tộc. Nuôi dưỡng và liên kết các tổ chức phản động của người Việt lưu vong với bọn cơ hội chính trị trong nước. Tại Mỹ, chúng đã lập ra “Chính phủ Đê-ga” lưu vong do Ksor Kơk cầm đầu, “Chính phủ Khmer tự do” do Thạch Sê Tha cầm đầu, có đài phát thanh riêng. Kích động khuynh hướng ly khai dân tộc, đòi thành lập các khu tự trị như “Vương quốc Mông” ở Tây Bắc, “Nhà nước Đề-ga độc lập” ở Tây Nguyên, “Nhà nước Khmer Crôm độc lập” ở Nam Bộ, “Nhà nước Chăm độc lập” ở Nam Trung Bộ. Lợi dụng hoạt động của các tổ chức phi chính phủ để lôi kéo, tập hợp lực lượng chống đối chính quyền. Gắn vấn đề dân tộc với vấn đề tôn giáo, sử dụng các phần tử xấu trong các dân tộc và tôn giáo chống lại cách mạng. Xuyên tạc đường lối, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng thông qua các phương tiện đại chúng (mạng Internet, đài phát thanh, băng đĩa, sách báo, tài liệu phản động bằng cả tiếng dân tộc). Vu cáo Việt Nam đàn áp đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, tích cực hỗ trợ nhóm cầm đầu FULRO, Tin lành Đê-ga ở một số buôn làng gây rối, biểu tình chống chính quyền. Ở miền Tây Nam Bộ, kẻ thù sử dụng thư điện tử (Email) để chuyển tài liệu phản động cho các sư sãi. Đưa ra luật “chống khủng bố tôn giáo” nhằm hợp thức hành động can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, trong đó có Việt Nam. Xúi giục các phần tử cực đoan trong tôn giáo gây rối, chống đối chính quyền, điển hình là vụ linh mục Nguyễn Văn Lý ở Huế. Kích động tuyệt thực, tự thiêu, tăng cường khiếu kiện, đòi lại đất đai, cơ sở thờ tự, gần đây nhất là vụ giáo xứ Thái Hà (Hà Nội). Can thiệp sâu vào vấn đề nhân sự, đường hướng hoạt động của các tôn giáo. Phát triển đạo trái phép ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Dụ dỗ, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số theo đạo Tin Lành, gây chia rẽ giữa người Kinh và người Thượng. Khuyến khích và cài cắm người có đạo tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội, nhằm phục vụ cho mưu đồ của chúng. Tạo ra những điểm nóng, xung đột về tôn giáo để mượn cớ can thiệp từ bên ngoài. Đấu tranh làm thất bại mưu đồ của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam, theo chúng tôi, cần phải thực hiện các giải pháp sau đây:

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta

Nhận thức là cơ sở của hành động, nhận thức đúng dẫn đến hành động đúng đắn và ngược lại. Thực tế cho thấy, ở địa phương nào nhận thức và giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc, tôn giáo, thì đời sống kinh tế, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Còn ở đâu, nhận thức và giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo không đúng sẽ nảy sinh những điểm nóng, những vụ việc phức tạp, từ đó kẻ thù dễ bề lợi dụng để chống phá cách mạng. Do đó, cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời triển khai thực hiện đúng đắn quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, xã cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tổ chức cho đồng bào học tập, quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện đầy đủ mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp công tác vận động quần chúng phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng khu vực, từng dân tộc thiểu số. Thực sự có thái độ chân thành, không được miệt thị, xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào; tranh thủ già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ để tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục. Sử dụng nhiều hình thức giáo dục, tuyên truyền: học tập chính trị; thông qua các phương tiện đại chúng (sách, báo, tài liệu, đài phát thanh, truyền hình, mạng Internet…); tổ chức các lễ hội truyền thống theo phong tục, tập quán tốt đẹp của từng dân tộc. Khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, tự hào về thành tựu to lớn do Đảng, Nhà nước, nhân dân lao động sáng tạo ra trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Vạch trần âm mưu và thủ đoạn đen tối của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta.

Hai là, tích cực chăm lo xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh về mọi mặt, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với công tác dân tộc, tôn giáo

Hệ thống chính trị cơ sở có vững mạnh mới đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó có công tác dân tộc, tôn giáo. Cần coi trọng xây dựng tổ chức đảng, chính quyền cấp huyện, xã, làng, bản thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ sở. Cán bộ là gốc của mọi công việc, mọi việc thành hay bại đều do cán bộ tốt hay xấu. Bởi vậy, phải thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp, các ban ngành đoàn thể, chú trọng nâng cao phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ chuyên trách về dân tộc, tôn giáo ở địa phương. Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, khắc phục bệnh quan liêu xa rời cơ sở, xa rời quần chúng trong cán bộ, đảng viên. Tăng cường cán bộ, đảng viên xuống những nơi khó khăn, phức tạp để làm tốt công tác vận động quần chúng. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tập trung giải quyết thấu tình đạt lý các khiếu nại, tố cáo của người dân, phát động quần chúng tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chăm lo xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ và công an thực sự trong sạch, vững mạnh, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội xây dựng địa bàn an toàn, ổn định về mọi mặt.

Ba là, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo

Thực hiện tốt giải pháp này tạo động lực to lớn cho sự phát triển bền vững, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc, đoàn kết lương - giáo. Phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ban, ngành các lực lượng tham gia thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo. Thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng và các chương trình kinh tế - xã hội của Chính phủ như: Chương trình 135, Chương trình xóa đói giảm nghèo, Chương trình xóa mù và tái mù chữ… Huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của đồng bào. Xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe và giải quyết những khó khăn, bức xúc của người dân. Giải quyết đất sản xuất, nhà ở cho những hộ đặc biệt khó khăn, thực hiện tín dụng ưu đãi để người dân có vốn phát triển sản xuất. Tư vấn giúp đỡ đồng bào áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất và đời sống. Khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh từng vùng, đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, giúp đồng bào dân tộc thiểu số ổn định và từng bước cải thiện đời sống. Phổ cập giáo dục phổ thông, nâng cao dân trí, đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về vùng sâu, vùng xa bằng chính sách ưu đãi đặc biệt. Chăm lo đời sống tinh thần của các dân tộc thiểu số và đồng bào theo đạo. Tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo tổ chức các lễ hội truyền thống và giao lưu văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa từng dân tộc.

Bốn là, phát huy vai trò Quân đội tham gia thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước

Các đơn vị quân đội thường đóng quân ở địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo. Để hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong thời kỳ mới, quân đội nói chung và từng đơn vị nói riêng phải tham gia thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Cụ thể là: thường xuyên giáo dục, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, chiến sĩ trong từng đơn vị. Thống nhất và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi quân nhân đối với công tác dân tộc, tôn giáo, xem đó là một mặt công tác quan trọng, là nhiệm vụ chính trị của đơn vị và từng quân nhân. Chú trọng phát triển đảng viên, đoàn viên đối với quân nhân thuộc dân tộc ít người, là người có đạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ cho địa phương khi xuất ngũ. Xây dựng lực lượng cốt cán trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo. Tăng cường công tác giáo dục, quản lý bộ đội giữ nghiêm kỷ luật quan hệ quân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị có trình độ và kỹ năng tiến hành công tác vận động quần chúng, đãi ngộ thỏa đáng đối với lực lượng bám địa bàn, bám dân để họ yên tâm công tác. Chủ động làm công tác tham mưu, phối hợp và giúp đỡ địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo nắm vững và thực hiện tốt chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Tích cực giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống, nâng cao dân trí, đấu tranh bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Tuyên truyền, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo nâng cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng. Tham gia có hiệu quả vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp với củng cố quốc phòng - an ninh ở các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa. Ngăn ngừa, không để xảy ra điểm nóng và xung đột về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn đóng quân. Khi xảy ra điểm nóng về dân tộc, tôn giáo, các đơn vị quân đội phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và chính quyền địa phương nhanh chóng phân tích nguyên nhân và tìm ra cách xử lý phù hợp. Chú trọng biện pháp giáo dục thuyết phục, cô lập các phần tử xấu, tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng và già làng, trưởng bản, các vị chức sắc tôn giáo có uy tín. Giải quyết vụ việc nhanh, gọn, ổn định tình hình chính trị - xã hội trên địa bàn.

Dân tộc, tôn giáo là những vấn đề lớn, nhạy cảm, dễ bùng phát thành những điểm nóng và xung đột, dễ bị các thế lực phản động lợi dụng phục vụ cho mưu đồ đen tối. Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này, đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ và hiệu quả các giải pháp nêu trên. Phát huy vai trò Quân đội tham gia thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước là một trong những giải pháp cơ bản, quan trọng, không thể xem nhẹ hoặc phủ nhận./.

                                                        * Đại tá, TS Nguyễn Công Sơn
                                          Phó CN Khoa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
                                                           Học viên Lục quân Đà lạt

Đoàn Viên, Thanh niên cơ quan Trường chính trị Tỉnh Lâm Đồng quyết tâm thực hiện theo di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh vừa “Hồng”, vừa “Chuyên” (4/5/2010)
Hồ Chí Minh một con người vĩ đại (4/5/2010)
Kết quả thực hiện việc thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp uỷ tại lâm đồng (4/5/2010)
Tuổi trẻ Lâm Đồng “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” (4/5/2010)
Nhận thức và vận dụng: Lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân (4/5/2010)
Xung quanh vấn đề đào tạo, sử dụng nhân lực, nhân tài ở Lâm Đồng trong thời kỳ hội nhập quốc tế (3/5/2010)
" Không có gì quý hơn độc lập tự do" Hạt nhân của đạo đức Hồ Chí Minh (22/10/2009)
Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh: Một số vấn đề mang tầm cương lĩnh (22/10/2009)
Xung quanh diễn đàn " Đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và thanh niên" (22/10/2009)
Cảm nhận tác phẩm " Mới ra tù tập leo núi" của Hồ Chí Minh (22/10/2009)
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (22/10/2009)
"Di chúc của Chủ tịch Hồ chí Minh" Văn kiện lịch sử vô giá của dân tộc (22/10/2009)
Tư tưởng về đoàn kết trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (22/10/2009)
Đảng cộng sản Việt Nam với 40 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh (22/10/2009)
Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm lo thế hệ cách mạng cho đời sau (22/10/2009)
Tư tưởng đại đoàn kết trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (22/10/2009)
Niềm tin thắng Mỹ trong Di chúc của Bác (22/10/2009)
Tìm hiểu giá trị nhân văn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (22/10/2009)
"40 năm thực hiện Di chúc của Bác" Đoàn kết Hồ Chí Minh - Di sản quý giá của dân tộc (22/10/2009)
Tấm lòng Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thương binh, liệt sỹ (22/10/2009)
1 2
Tiêu đề
 
Nội dung
 
  
  Tin nổi bật
  Liên kết