TRUY CẬP   :  865614
Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế Lớp TCLLCT-HC Khóa 2

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                    

Số: 194 /KH-TCT                     Đà Lạt, ngày 25  tháng 5 năm 2010

 

 

KẾ HOẠCH

V/v đi nghiên cứu thực tế và viết thu hoạch

Phần I- Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

(Lớp Trung cấp Lý luận chính trị-Hành chính K2-Hệ CQ)

 

 

I- MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:

          -  Thực hiện phương châm lý luận liên hệ với thực tiễn, gắn lý thuyết với thực hành; gắn việc học tập lý luận ở trường với đời sống xã hội, thực tiễn công tác ở cơ sở.        - Rèn luyện học viên về cách thức tiếp cận, phân tích, đánh giá, tổng hợp tình hình, vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà cụ thể là việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở địa phương, đơn vị.

         

II- NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM GIA:

 

 

1-Nội dung:

Việc vận dụng nội dung lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua quá trình thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng trong giai đoạn hiện nay tại địa phương, đơn vị.

         

2- Thời gian tiến hành:

          * Từ ngày 27 tháng 5 đến hết ngày 02 tháng 6 năm 2010

-  Sáng ngày 27/5/2010: Học viên nghe báo cáo thực tế tại trường: về Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh .

- Chiều ngày 27/5/2010: Học viên nghe báo cáo tại trường: về Xây dựng gia đình văn hóa – củng cố hệ thống chính trị ở địa phương cơ sở.

          - Ngày 28 tháng 5 năm 2010 học viên đi thực tế: tại xã Tà Nung - Thành phố Đà Lạt.

 + Nội dung: Nghiên cứu tình hình kinh tế xã hội tại địa phương cơ sở

- Ngày 31 tháng 5 năm 2010 học viên đi thực tế: tại xã Xuân Thọ - Thành phố Đà Lạt.

+ Nội dung: Nghiên cứu tình hình kinh tế xã hội tại địa phương cơ sở

 

- Từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 02 tháng 6 năm 2010: Học viên viết báo cáo thu hoạch.

          - Chiều ngày 02/6/2010: Học viên nộp báo cáo thu họach về phòng Đào tạo

 

3- Thành phần:

- Khoa Chính trị Mác Lê nin cử 01 đồng chí (Trưởng hoặc phó Khoa)

- Khoa Xây Dựng Đảng cử 01 đồng chí (Trưởng hoặc phó Khoa)

- Phòng Đào tạo cử 01 đồng chí (Trưởng hoặc phó Phòng)

- Giáo viên chủ nhiệm

- Tất cả học viên lớp Trung cấp LLCT-HC K2 - CQ

 

III - TỔ CHỨC – THỰC HIỆN:

- Nhà trường tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế tập trung theo lớp   

 

1- Phòng Đào tạo:

- Chuẩn bị các điều kiện (liên hệ địa điểm nghiên cứu thực tế; mời báo cáo viên; phổ biến kế họach đi thực tế, mẫu đăng ký nội dung đi nghiên cứu thực tế, phổ biến quy định viết báo cáo thu hoạch) để hướng dẫn học viên đi nghiên cứu thực tế và viết báo cáo thu hoạch.

      

 2- Các khoa:

- Khoa Lý luận Mác - Lênin: Chuẩn bị và phổ biến chủ đề nội dung viết báo cáo thu hoạch, tham gia hướng dẫn học viên đi nghiên cứu thực tế và tham gia chấm báo cáo thu hoạch.

- Khoa Xây Dựng Đảng: Chuẩn bị và phổ biến chủ đề nội dung viết báo cáo thu hoạch, tham gia hướng dẫn học viên đi nghiên cứu thực tế và tham gia chấm báo cáo thu hoạch.

 

         3- Phòng Tổ chức Hành chính:

Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện có liên quan (Kinh phí và phương tiện), phục vụ việc đi nghiên cứu thực tế của học viên theo quy định hiện hành.

 

4- Học viên lớp Trung cấp LLCT-HC K2- CQ:

- Tham gia đầy đủ các buổi nghe báo cáo và đi nghiên cứu thực tế.

          - Tất cả học viên lớp LLCT-HCK2- CQ tập trung tại trường - xe nhà trường chở đến địa điểm thực tế.

- Viết Bài thu hoạch (đánh máy trên khổ giấy A4 từ 4 đến 6 trang).

 

Trên đây là Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế và viết thu hoạch Phần I- Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh-Chương trình Trung cấp Lý luận chính trị-Hành chính. Đề nghị các khoa, phòng liên quan, giáo viên Chủ nhiệm và học viên lớp Trung cấp LLCT-HC K2 - CQ tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có gì khó khăn, vướng mắc yêu cầu các trưởng Phòng, Khoa báo cáo ngay với Ban Giám hiệu để xử lý kịp thời.

                                                 

                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

Nơi nhận:                                             ( Đã ký và đóng dấu)

- BGH;

- Các Khoa, Phòng ;

- GVCN + lớp TCLLCT-HC K2

- Lưu: VT + ĐT


Tiêu đề
 
Nội dung
 
  
  Tin nổi bật
  Liên kết