TRUY CẬP   :  869674
Một vài suy nghĩ về việc triển khai thực hiện nội dung đi nghiên cứu thực tế và viết bài thu họach đối với trung cấp lý luận chính trị - hành chính

T

hực hiện Quyết định số 1845/QĐ-HVCT-HCQG, ngày 29/7/2009 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh “V/v Ban hành chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở” (hệ trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính). Từ tháng 9 năm 2009 đến nay Trường chính trị tỉnh Lâm Đồng đã triển khai mở 4 lớp Trung cấp lý luận chính trị -hành chính; Gồm 3 lớp chính quy và 1 lớp tại chức tại huyện. Căn cứ vào tình hình công tác giáo dục lý luận chính trị hiện nay và căn cứ vào thực tế nhu cầu lãnh đạo quản lý của đội ngũ cán bộ ở cơ sở trong thời kỳ mới, do đó về thời gian và nội dung chương trình đào tạo đã được HVCTQGHCM biên soạn lại từ 12 tháng xuống còn 8 tháng đối với hệ đào tạo chính quy. Đây là chương trình đào tạo cơ bản dành cho tất cả các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị cấp cơ sở nhằm đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở có bản lĩnh chính trị có trình độ lãnh đạo, quản lý, có kỹ năng giáo dục động viên và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng, nhân dân giao phó. Sau khi học xong chương trình này, nếu cán bộ có sự luân chuyển công tác thì chỉ học thêm chương trình bồi dưỡng theo chức danh và các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ khác, do đó chương trình này đảm bảo cơ bản, thiết thực, gắn với thực tiễn công tác ở cơ sở, tăng cường kiến thức về kỹ năng lãnh đạo quản lý…

Kết cấu chương trình TCLLCT-HC gồm VII phần học,  với tổng số thời gian là 1760 tiết (trong đó nghe giảng trên lớp là 853 tiết và 250 tiết được bố trí 3 lần cho học viên đi nghiên cứu thực tế viết bài thu hoạch và tốt nghiệp.

Lần I: được thực hiện khi Kết thúc phần I: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (gồm 4 phần học đó là: Triết học M L Nin, Kinh tế chính trị; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tư tưởng Hồ Chí minh) thời gian l 50 tiết.

 Lần II:  Được thực hiện khi Kết thúc phần II: Khoa học hành chính thời gian 150 tiết

 Lần III: Thực tập tốt nghiệp được thực hiện khi Kết thúc phần VII tình hình nhiệm vụ địa phương thời gian 150 tiết .           

Qua quá trình triển khai thực hiện Nhà trường đã tổ chức cho 4 lớp với 224 học viên (gồm: Lớp TCLLCT-HC K1 CQKTT; Lớp TCLLCT-HC K2 CQ; Lớp TCLLCT-HC K3 CQ; Lớp TCLLCT-HC K3 QS- TC đi nghiên cứu thức tế viết bài thu họach; Trong đó Lớp TCLLCT-HC K2 CQ đã tổ chức xong 3 lần đi nghiên cứu thức tế viết bài thu họach và viết tiểu luân cuối khóa theo quy định; Lớp TCLLCT-HC K1 CQKTT; Lớp TCLLCT-HC K3 CQ; Lớp TCLLCT-HC K3 QS- TC đã tổ chức xong 2 lần đi nghiên cứu thực tế viết bài thu hoạch.            

- Đây là lần đầu tiên Nhà trường tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế theo chương trình mới ban hành của Học viên Chính trị - Hành chính quốc gia, qua quá trình chuẩn bị, tổ chức thực hiện (từ công tác chuẩn bị, việc xây dựng kế hoạch, lựa chọn v chuẩn bị nội dung, thời gian, địa điểm đi nghiên cứu thực tế v viết thu hoạch ) đã được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban giám hiệu và sự phối hợp thống nhất của các phòng , khoa trong nhà trường; Trong đó

      - Phòng Đào tạo với chức năng tham mưu đã sớm chủ động phối hợp với các Khoa liên quan xây dựng kế hoạch, liên hệ địa điểm nghiên cứu thực tế; làm công văn mời báo cáo viên trên lớp cũng như báo cáo viên ở địa phương, đơn vị nơi học viên đi nghiên cứu thực tế; phổ biến kế hoạch đi thực tế, lập mẫu đăng ký nội dung đi nghiên cứu thực tế, quy định viết báo cáo thu hoạch, lập danh sách học viên, để hướng dẫn học viên đi nghiên cứu thực tế và viết báo cáo thu hoạch.

- Các Khoa Lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Khoa Xây dựng Đảng, Khoa Nhà nước pháp luật;  Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, Giáo viên chủ nhiệm lớp đã chủ động phối hợp chuẩn bị và phổ biến chủ đề nội dung viết báo cáo thu hoạch, trực tiếp tham gia hướng dẫn học viên đi nghiên cứu thực tế và chuẩn bị tốt các điều kiện kinh phí, phương tiện, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu cần thiết đo đó việc tổ chức các đợt hướng dẫn học viên đi nghiên cứu thực tế đã hoàn thành tốt đẹp.

- Nội dung đi nghiên cứu thực tế được chuẩn bị chu đáo và chọn lọc, Nhà trường bố trí cho học viên nghe báo cáo tại trường 1 ngày (10 tiết), đi thực tế 1 ngày (10 tiết) và 3 ngày (30 tiết), đi thực tế tại địa phương cơ sở. nội dung nghe báo cáo và đi nghiên cứu thực tế đó là những vấn đề vừa gắn lý luận học tập ở trường vừa gắn với thực tế ở cơ sở đang quan tâm giải quyết như: Kinh nghiệm triển khai thực hiện cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, Tình hình dân tộc, tôn giáo tại địa phương; Kinh nghiệm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; Kinh nghiệm cải cách hành chính ở chính quyền cơ sở; Kinh nghiệm về công tác kiểm tra, xử phạt và vi phạm hành chính.

- Sau khi nghe báo cáo tại trường Học viên thực hiện đi nghiên cứu thực tế đầy đủ theo qui định, tinh thần thái độ đi thực tế và nghe báo cáo nghiêm túc, tính tổ chức cao, có ghi chép và trao đổi với báo cáo viên và thu thập tài liệu tìm hiểu tình hình thực tế địa phương để viết bài thu hoạch theo đúng nội dung và thời gian quy định. Qua đi nghiên cứu thực tế viết bài thu hoạch đã góp phần củng cố kiến thức đã được trang bị trên lớp, trên cơ sở góp phần rèn luyện học viên về cách thức tiếp cận, phân tích, đánh giá, tổng hợp tình hình, vận dụng lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà cụ thể là việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tế ở địa phương, đơn vị.

  - Nhà trường đã lựa chọn địa điểm đi nghiên cứu thực tế tại những địa phương cơ sở gần trường như Phường I. Phường II. Phường VIII,Phường IX, Phường X, Phường XI, Xã Xuân thọ..., đó là địa phương tiêu biểu, có nhiều thành tích trong giải quyết các vấn đề có liên quan đến nội dung đi nghiên cứu thực tế. Đội ngũ báo cáo viên được mời là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở, am hiểu chuyên môn và đảm nhận nội dung được mời nên thuận lợi cho việc chuẩn bị và báo cáo có sự chuẩn bị chu đáo, có nhiều thông tin bổ ích, nhiều kinh nghiệm giải quyết thực tế các vấn đề nảy sinh ở cơ sở do đó làm cho bài báo cáo sinh động hấp dẫn; nhiệt tình có trách nhiệm và sẵn sàng giúp đỡ đoàn tham quan nghiên cứu thực tế.

  - Đánh giá kết quả: Sau khi nghe báo cáo tại trường đi nghiên cứu thực tế, học viên được bố trí 3 ngày để viết thu hoạch theo nội dung đã được hướng dẫn như kinh nghiệm triển khai thực hiện cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, Tình hình dân tộc, tôn giáo tại địa phương; Kinh nghiệm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; Kinh nghiệm cải cách hành chính ở chính quyền cơ sở… với số lượng từ 4 đế 6 trang Sau khi viết xong Học viên phải  đánh máy và đóng tập cẩn thận và nộp theo đúng quy định. Việc quy định viết bài thu hoạch đã giúp cho học viên xác định động cơ thái độ học tập đúng đắn, nghiêm túc chấp hành quy định đi thực tế do đó không có tình trạng nghỉ không tham gia đi nghiên cứu thực tế và viết bài thu hoạch. Tất cả học viên đều ý thức được việc đi nghiên cứu thực tế đúng đắn và cần thiết cho mỗi học viên. Giúp học viên có điều kiện giao lưu tìm hiểu kinh nghiệm của nhiều địa phương, từ đó vận dụng những kiến thức lý luận đã học ở trưởng vào thực tiễn địa phương cơ sở.

  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được quá trình tổ chức đi nghiên cứu thực tế viết bài thu hoạch vẫn còn một số khó khăn bất cập đó là:

        - Công tác chuẩn bị mặc dù đã triển khai sớm nhưng vẫn chưa chặt chẽ nên vẫn còn sơ xuất xảy ra. Công tác phối kết hợp giữa các khoa phòng trong quá trình thực tế đôi lúc chưa thật chủ động, chặt chẽ do vậy chưa phát hiện kịp thời những vẫn đề bất cập để giải quyết như khâu mời báo cáo viên, chuẩn bị phương tiện, chuẩn bị thời gian và địa điểm; Việc liên hệ mời báo cáo viên gặp nhiều khó khăn vì Báo cáo viên là cán bộ chủ chốt ở cơ sở bận nhiều công việc nên việc mời báo cáo  phải chờ đợi do đó tính chủ động chưa cao, điều đó đã ảnh hưởng đến việc tổ chức đi nghiên cứu thực tế .       

- Việc bố trí nội dung báo cáo chưa thật khoa học do đó báo cáo 01 ngày trên lớp mời báo cáo viên của thành phố Đà lạt trùng lắp với nội dung báo cáo của địa phương cơ sở. Đối với báo cáo viên ở địa phương cơ sở vì bận công tác nên không có nhiều thời gian chuẩn bị, thời gian báo cáo bị giới hạn trong vòng 01 tiết học do đó báo cáo viên không thể trình bày hết nội dung mà học viên cần nghe và muốn trao đổi; mặt khác một số báo cáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm và kỷ năng sư phạm nên bài báo cáo không sinh động và không thu hút được người nghe.                  - Thời gian mỗi lần đi nghiên cứu thực tế viết bài thu hoạch là 50 tiết Nhà trường đã tổ chức cho học viên nghe báo cáo trên lớp 10 tiết, 10 tiết đi nghiên cứu thực tế từ 1 đến 2 cơ sở tại địa phương và 30 tiết viết bài thu hoạch. Qua tổ chức thực hiện nhận thấy việc bố trí thời gian như thế chưa thể tạo điều kiện học viên tiếp xúc, trao đổi học tập rút kinh nghiệm các vấn đề cần hỏi và không thể có nhiều thời gian đi thực tế tại cơ sở và với thời gian 01 ngày đi thực tế học viên không thể đi xa trong Tỉnh mà chủ yếu đi ở các xã, phường gần Trường.           

  - Tuy nhiên do cách thức tổ chức đi nghiên cứu tập trung theo lớp, tại một địa phương nên tất cả học viên đều viết về một địa phương đã được nghe báo cáo và hướng dẫn thực tế; nên việc lựa chọn nội dung viết thu hoạch bị trùng lặp, ít có sự sáng tạo. Mặt khác học viên không am hiểu tình hình cụ thể của địa phương, nên việc đánh giá thực trạng và để xuất giải pháp gặp nhiều khó khăn,  Học viên khó đề ra giải pháp phù hợp thực tế với thực tế của  địa phương.

- Đánh giá kết quả: Sau khi viết xong học viên nộp bài thu hoạch theo quy định, và được phân loại nội dung để chuyển cho các Khoa chuyên môn. Tuy nhiên trong Quy chế hướng dẫn đi nghiên cứu thực tế viết thu hoạch, Học viên Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh không qui định cụ thể bắt buộc giáo viên phải chấm bài thu hoạch và lấy kết quả điểm. Do đó bài thu hoạch chỉ dừng lại ở tham khảo và nghiên cứu, chính vì vậy cũng chưa thể đánh giá hết được khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn địa phương cơ sở để giải quyết một vấn đề cụ thể của học viên.

- Việc tổ chức đi liên hệ địa điểm đi nghiên cứu thực tế gặp nhiều khó khăn, một số địa phương xã, phường không thể tiếp đón đoàn đi nghiên cứu thực tế được vì nhiều lý do khác nhau nên chỉ tập trung vài địa phương liên hệ được, thậm chí nhiều lớp đi một địa phương, do đó địa phương cũng gặp nhiều khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí làm việc với đoàn. Mặt khác, việc tổ chức đi thực tế tập trung theo lớp, có lớp đông học viên (Lớp TCLLCTK3 CQ 62 Học viên và TCLLCTQSK3- TC 80 học viên) cho nên công tác quản lý học học viên, việc liên hệ tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế tại địa phương cũng gặp nhiều khó khăn, vì địa phương bận giải quyết nhiều công việc, cơ sở vật chất ( Hội trường) không đủ chỗ để bố trí cho học viên được ngồi nghe báo cáo, thậm chí có địa phương cơ sở học viên phải ngồi ngoài hội trường để nghe báo cáo. Nên việc ghi chép, thu thập thông tin và trao đổi gặp nhiều khó khăn.

  - Một số Học viên chưa chấp hành tốt quy chế đi thực tế, mặc dù đã được phổ biến kế hoạch đi thực tế cụ thể, thông báo thời gian, địa điểm, hình thức đi nhưng vẫn còn đi muộn, không đảm bảo đúng thời gian quy định, một số học viên sợ say xe, 1 số vì nhà gần địa điểm đi thực tế đi theo phương tiện tự túc khá nhiều; cá biệt có học viên vẫn xem đây là buổi đi tham quan thực tế nên không mang vở để ghi chép, nghe báo cáo không tập trung, còn nói chuyện riêng, nghe điện thoại, đi vào, ra nhiều. do đó việc tổ chức quản lý đoàn đi thực tế gặp khó khăn… Từ những khó khăn bất cập như đã nêu trên để việc tổ chức đi nghiên cứu thực tế viết bài thu hoạch đạt hiệu quả cao theo tôi cần đề xuất 1 số ý kiến sau:

         - Nên tổ chức cho học viên về địa phương nơi đang công tác để nghiên cứu thực tế và viết bài thu hoạch vì Học viên là người địa phương hoặc đang công tác tại địa phương sẽ am hiểu tình hình địa phương, việc liên hệ đi nghiên cứu thực tế tại địa phương sẽ thuận lợi hơn, mặt khác học viên cũng dễ lựa chọn nội dung để phân tích đánh giá và để xuất giải pháp phù hợp với tình hình địa phương, do đó bài viết thu hoạch sẽ hiệu quả hơn.             

         Khi Học viên về địa phương cơ sở đi nghiên cứu thực tế Nhà trường cần có công văn gửi về địa phương để thông báo cho địa phương biết và theo dõi, giúp đỡ, xác nhận kết quả việc đi nghiên cứu thực tế của Học viên .    

Để việc tổ chức đi nghiên cứu thực tế viết bài thu hoạch đạt kết quả cao nên phân công giáo viên hướng dẫn học viên đi nghiên cứu thực tế và chấm bài thu hoạch. Cách tính giờ chuẩn nhiệm vụ hướng dẫn học viên đi nghiên cứu thực tế và chấm bài thu hoạch theo quy định .

Các Khoa, Phòng có trách nhiệm trong việc hướng dẫn học viên đi nghiên cứu thực tế viết bài thu hoạch cần sớm chủ động phối hợp (trước 15 ngày )để xây dựng kế hoạch, gửi công văn liên hệ đi thực tế cho học viên về địa phương, đơn vị nơi học viên đi nghiên cứu thực tế; phổ biến kế hoạch đi thực tế, lập mẫu đăng ký nội dung đi nghiên cứu thực tế, hướng dẫn nội dung và quy định viết báo cáo thu hoạch để hướng dẫn học viên đi nghiên cứu thực tế và viết báo cáo thu hoạch.

 

* Ths. Võ Thị Bích Thúy

                                                Trưởng Phòng Đào tạo


Tìm hiểu công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng qua văn kiện Đại hội Đảng bộ Tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX (2010 - 2015) (28/1/2011)
Sự thiếu thống nhất giữa Nghị định số: 06/2010/NĐ-CP và Nghị định số: 18/2010/NĐ-CP với Luật Cán bộ, công chức về khái niệm cán bộ (28/1/2011)
Tây Nguyên " Thức dậy một tìm năng" (28/1/2011)
TÁC ĐỘNG CỦA KHAI THÁC, CHẾ BIẾN BÔ XÍT ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở LÂM ĐỒNG (28/1/2011)
Công tác cải cách hành chính ở Huyện Đức Trọng và một số bài học kinh nghiệm (28/1/2011)
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân (28/1/2011)
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ VIỆC XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC KIỂU MỚI THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (2/9/2010)
XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC CHO QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN, HỘI NHẬP CỦA ĐẤT NƯỚC TA HIỆN NAY (1/9/2010)
TỔNG KHỞI NGHĨA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM Ở THỦ ĐÔ HÀ NỘI (1/9/2010)
TÌM HIỂU BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (1/9/2010)
TỔNG KHỞI NGHĨA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM Ở THỦ ĐÔ HÀ NỘI (1/9/2010)
NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (30/8/2010)
TINH THẦN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM BẤT DIỆT (30/8/2010)
ĐÀ LẠT CÓ THỂ TRỞ THÀNH MỘT TRUNG TÂM GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐA NGÀNH VÀ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LỚN CỦA CẢ NƯỚC (30/8/2010)
NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHỦ YẾU QUA 5 NĂM XÂY DỰNG VÀ GIỮ VỮNG DANH HIỆU ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH CỦA ĐẢNG BỘ PHƯỜNG I THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT (2005-2009) (30/8/2010)
KINH TẾ - XÃ HỘI LÂM ĐỒNG 5 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN (30/8/2010)
TÌM HIỂU VỀ MÔ HÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CỦA MỘT SỐ NƯỚC ASEAN (30/8/2010)
BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM - SỰ KỲ DIỆU VIỆT NAM (30/8/2010)
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI VIỆC XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ CHÍNH QUYỀN SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (30/8/2010)
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ QUẢN LÝ KINH TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY (30/8/2010)
1 2 3 4
Tiêu đề
 
Nội dung
 
  
  Tin nổi bật
  Liên kết