TRUY CẬP   :  865953
TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH"


Tác giả: Bùi Thanh Long 
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Lâm Đồng

C

uộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được Bộ Chính trị (khóa X) triển khai thực hiện theo Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07-11-2006 nhằm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng vào cuộc sống. Riêng ở tỉnh Lâm Đồng của chúng ta đã thành lập Ban Chỉ đạo, đề ra kế hoạch triển khai từng năm, tổ chức học tập các chuyên đề của Cuộc vận động như nghiên cứu sự cần thiết phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tầm quan trọng của cuộc vận động, tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và “Di chúc của Bác” (năm 2007); chuyên đề “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” (năm 2008); chuyên đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” (năm 2009) và chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức là văn minh” (năm 2010), qua đó yêu cầu từng cá nhân cán bộ, đảng viên và cả các cán bộ chủ chốt khác viết thu hoạch và đăng ký thực hiện. Bên cạnh đó là chỉ đạo việc tổ chức các hội thi, tiến hành sơ kết việc thực hiện Cuộc vận động, biểu dương khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân điển hình (năm 2008 có 43 điển hình, năm 2009 có 67 điển hình và năm 2010 có 39 tập thể và 54 cá nhân và nhân tổng kết 4 năm có 01 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 01 tập thể và 15 cá nhân được tặng Bằng khen của Chính phủ)… đặc biệt là sau khi tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động đã kịp thời triển khai bằng Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 25/3/2011 với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp, tổ chức triển khai Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tập trung vào những khâu đột phá, phấn đấu hoàn thành Kế hoạch năm 2011”…

n 4 năm qua, với sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của các cấp ủy và tổ chức đảng; sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Cuộc vận động đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng mà cụ thể là có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức tư tưởng và hành động trong việc làm theo Bác Hồ về đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong cải cách hành chính, đổi mới phương pháp tác phong làm việc, ý thức trách nhiệm, tính tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống nâng lên, chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, chất lượng đảng viên hằng năm đều tăng và Cuộc vận động không những trở thành đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng mà còn là đợt sinh hoạt văn hóa sâu rộng, góp phần quan trọng giúp cho cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng tự liên hệ, đánh giá những mặt ưu điểm, cũng như khuyết điểm để đề ra hướng khắc phục. Có thể nói, từ thực tiễn của Cuộc vận động, cả nước cũng như tỉnh ta đã đạt những kết quả bước đầu rất quan trọng và Cuộc vận động đã thực sự đi vào cuộc sống, thấm sâu vào nhận thức của mỗi người, trở thành lẽ sống, niềm tin và hành động của mọi người. Kết quả triển khai Cuộc vận động đã khẳng định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất quan trọng và cần thiết, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả như trên đã nêu thì về mặt hạn chế, khuyết điểm Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã nêu là “Cuộc vận động chưa thực sự đi vào chiều sâu, ở một số nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao, làm theo chưa đạt yêu cầu 1 .

Chủ đề của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cũng là tiêu đề của báo cáo chính trị tại Đại hội XI được mở đầu bằng câu “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”. Đây được xem là một trong bốn thành tố của chủ đề và cũng là một nhiệm vụ, một động lực được cụ thể hóa thành nội dung cuối cùng trong 12 phần của Báo cáo chính trị tại Đại hội XI với tiêu đề “Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng” và đã khẳng định “Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, lâu dài của cán bộ đảng viên, của các chi bộ, tổ chức Đảng và các tầng lớp nhân dân” và còn yêu cầu phải “chủ động đấu tranh phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên” 2  vì ngay trong Cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 cũng đã nêu rõ: một trong năm bài học kinh nghiệm là “sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam” trong đó đã xác định rõ “Phải phòng chống những nguy cơ lớn: sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và sự thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên” 3 .          

Với tinh thần đó, ngày 14/5/2011, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với yêu cầu phải phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Cuộc vận động trong thời gian qua, tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cũng như cần tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong Đảng và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là công việc thường xuyên hằng ngày và cả trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp... đặc biệt nhấn mạnh việc làm theo qua những hành vi thiết thực, cụ thể, là trách nhiệm cụ thể thiết thân của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân và đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi người, nhất là quy định rõ trách nhiệm tự giác đi đầu, vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt các cấp, của người đứng đầu, của cấp trên; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm các quy định của tổ chức Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và sự giám sát của nhân dân. Tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Và một yêu cầu nữa rất quan trọng là khi lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì phải kết hợp đồng bộ, chặt chẽ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động và các phong trào đang triển khai trong Đảng và trong xã hội. Lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm để góp phần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị và kết hợp giữa xây và chống.

Triển khai cụ thể Chỉ thị nói trên, ngày 01/7/2011, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/TƯ khẳng định phải đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên và trở thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức Đảng và nhấn mạnh thêm về tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh như: cần nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt công tác kiểm tra định kỳ, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh tuyên truyền về việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn…

Cũng cần nói thêm là cũng trong ngày 01/7/2011 Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Kế hoạch số 17-KH/TU yêu cầu hàng năm phải xây dựng kế hoạch tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bao gồm cả việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác; hàng năm tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng chương trình, kế hoạch, đăng ký những nội dung tu dưỡng, rèn luyện một cách cụ thể, rõ ràng; trong các kỳ sinh hoạt của cấp ủy, ngành, đặc biệt là ở chi bộ, cơ quan, đơn vị… cấp ủy và lãnh đạo cơ quan cần chỉ đạo dành thời gian để đánh giá tình hình đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, công chức trong cơ quan; định kỳ 6 tháng, năm tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết phát hiện và biểu dương các điển hình tiên tiến; tăng cường phối hợp kiểm tra việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các đơn vị, địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực, đồng đều, tự giác học tập và làm theo tấm  gương đạo đức của Bác; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do cấp ủy Đảng các cấp. trực tiếp là Ban Thường vụ cấp ủy, đồng chí Bí thư cấp ủy chỉ đạo, không thành lập ban chỉ đạo các cấp và giao Ban Tuyên giáo các cấp là cơ quan thường trực, có bộ phận giúp việc giúp Ban Thường vụ trong việc tổ chức, chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Với tinh thần đó, chắc chắn rằng nhận thức của chúng ta về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhcàng sâu sắc hơn và tất cả chúng ta phải thể hiện bằng hành động cụ thể, nói đi đôi với làm mà nội dung quan trọng nhất là “làm theo” cụ thể, đi vào chiều sâu, thiết thực với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn hơn nữa,… nhằm tạo được hiệu quả cao và có sức lan tỏa sâu rộng hơn cũng như góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình./.

 
 
 


v Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng            

  1 Văn kiện Đại hội XI, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật , Hà nội 2011, trang 173.

2 Văn kiện Đại hội XI, NXB Chính trị Quốc gia- Sự thật , Hà nội 2011, trang 257.

3 Văn kiện Đại hội XI, NXB Chính trị Quốc gia- Sự thật , Hà nội 2011, trang 66.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM (1/10/2011)
NHÌN LẠI QUỐC HỘI ĐẦU TIÊN (1/10/2011)
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC (1/10/2011)
“CÔNG TÁC GIÁO DỤC THANH NIÊN” THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (1/10/2011)
TIẾP CẬN QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THỂ HIỆN TRONG CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG ĐỂ VẬN DỤNG VÀO GIẢNG MÔN NHÀ NƯỚC & PHÁP LUẬT (1/10/2011)
NHỮNG NỘI DUNG MỚI ĐƯỢC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI TRONG ĐIỀU LỆ ĐẢNG KHÓA XI, CẦN VẬN DỤNG VÀO GIẢNG BÀI: “NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG” (CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH) (1/10/2011)
GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ “TẠO LỰC” TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG & BẢO VỆ TỔ QUỐC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY (1/10/2011)
SỰ NHẤT QUÁN VÀ TƯ DUY MỚI CỦA ĐẢNG TA VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (1/10/2011)
TÌM HIỂU NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG LỚN VỀ ĐỐI NGOẠI TRONG “CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI” (BỔ SUNG, PHÁT TRIỂN NĂM 2011) (1/10/2011)
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LÂM ĐỒNG LẦN THỨ IX “XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN VÀ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VỮNG MẠNH” (1/10/2011)
MỞ RỘNG NỘI HÀM ĐỂ TẠO SỰ CÂN ĐỐI TRONG KHÁI NIỆM CÁN BỘ & KHÁI NIỆM CÔNG CHỨC CẤP XÃ (1/10/2011)
TÌM HIỂU XÃ HỘI - XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG (1/10/2011)
ĐIỂM MỚI TRONG CƯƠNG LĨNH NĂM 2011 VỀ MÔ HÌNH, MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1/10/2011)
PHƯỜNG 8 - THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT VỚI VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LỆNH DÂN CHỦ (1/10/2011)
MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUA CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2001-2010 (1/10/2011)
TIẾP TỤC NÂNG CAO VỊ THẾ, VAI TRÒ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (1/10/2011)
HỌC TẬP PHONG CÁCH LÀM VIỆC HỒ CHÍ MINH (1/5/2011)
NHẬN THỨC VÀ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM: “TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA” (1/5/2011)
ĐIỂM MỚI TRONG CƯƠNG LĨNH (BỔ SUNG, PHÁT TRIỂN NĂM 2011) CỦA ĐẢNG VỀ QUỐC PHÒNG AN NINH VÀ ĐỐI NGOẠI (1/5/2011)
ĐẶC TRƯNG XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG “CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI” (Bổ sung, phát triển năm 2011) (1/5/2011)
1 2 3 4 5 6 7
Tiêu đề
 
Nội dung
 
  
  Tin nổi bật
  Liên kết