TRUY CẬP   :  871453
Kết quả điểm thi lại Phần V Lớp TCLLCTHC K1 huyện Lạc Dương

Kết quả cụ thể
Tải về (Click phải - Chọn lưu về)

Kết qủa điểm thi lại phần I.4 Tư tưởng Hồ Chí Minh, lớp TCLLCTHC K5 huyện Di Linh (9/11/2012)
Kết quả điểm thi lại Phần VI.1 Lớp TCLLCTHC K1 huyện Lạc Dương (9/11/2012)
Kết quả điểm thi phần I.4 Tư tưởng Hồ Chí Minh lớp TCLLCTHC K7, chính quy (9/11/2012)
Kết quả điểm phần V. An ninh quốc phòng, lớp TCLLCTHC K6 hệ chính quy (8/11/2012)
Kết quả điểm phần V. 1, lớp TCLLCTHC K6 hệ chính quy (8/11/2012)
Kết quả thi phần I.3: chủ nghĩa xã hội khoa học, Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính K7, hệ chính quy (17/10/2012)
Kết quả thi phần I.2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Lớp Trung cấp LLCT-HC K7, hệ chính quy (17/10/2012)
Kết quả phần III, Công nghệ Hành chính (16/10/2012)
Kết quả phần IV: một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối.... (16/10/2012)
Kết quả điểm phần I.2 Kinh tế chính trị, Lớp TCLLCT-HC K5 Lâm Hà (1/10/2012)
Lịch học phần I.1 Những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh...lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính K6, huyện Bảo Lâm (21/9/2012)
Kết quả điểm phần I: Nhà nước pháp luật, Lớp Chuyên viên Khóa 43 (21/9/2012)
Kết quả điểm phần II.2: Những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật, Lớp Trung cấp LLCT-HC K2 Đạ Tẻh (21/9/2012)
Kết quả điểm phần III: Quản lý ngành và lĩnh vực, Lớp Chuyên viên Khóa 42 (21/9/2012)
Kết quả báo cáo thực tập đợt I, Lớp Trung cấp Hành chính K10, hệ chính quy (21/9/2012)
Kết quả điểm thi phần I.4: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính K5 - Lâm Hà (21/9/2012)
Kết quả điểm thi phần II.1: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Lớp Trung cấp LLCT-HC K2 Đạ Tẻh (13/9/2012)
Kết quả điểm Lớp Trung cấp LLCT-HC K6, hệ chính quy, phần II.2: Những vấn đề cơ bản về NNPL (28/8/2012)
Kết quản điểm phần II lớp Chuyên viên Khóa 42 (18/7/2012)
Kết quả Tiểu luận tốt nghiệp Lớp TCLLCT-HC K5 hệ chính quy (11/6/2012)
1 2 3 4 5
Tiêu đề
 
Nội dung
 
  
  Tin nổi bật
  Liên kết