Chủ nhật, 03/07/2022

 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÂM ĐỒNG

Thứ sáu, 03 Tháng 12 2021 06:54

Tăng cường công tác phát triển đảng viên mới tại Đảng bộ Trường Chính trị Lâm Đồng

Hiện nay, Đảng bộ trường Chính trị Lâm Đồng có 5 chi bộ trực thuộc với 32 đảng viên. Nhận thức rõ công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ có tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng, góp phần tăng cường lực lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thời gian qua, Đảng uỷ trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng luôn quan tâm, thường xuyên chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra đó là kết nạp được 05 đảng viên mới.
Hàng năm, Đảng uỷ trường đều xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, chú trọng các khâu tìm kiếm và tạo nguồn quần chúng ưu tú, nhất là tạo “nguồn” quần chúng từ đoàn viên thanh niên, có năng lực; đồng thời giao nhiệm vụ để rèn luyện, thử thách; tạo điều kiện để quần chúng ưu tú phát huy được năng lực, sở trường, từ đó giới thiệu quần chúng ưu tú kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, công tác đánh giá, phân tích chất lượng “nguồn” quần chúng để xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên cũng luôn được Đảng uỷ trường thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng ngay từ khâu giới thiệu, tạo nguồn, phát triển đảng viên.
- Đối với công tác tạo nguồn để phát triển đảng viên mới
Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng viên mới, Đảng ủy, các Chi bộ đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên phổ biến, tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng, định hướng mục tiêu, lý tưởng, truyền thống lịch sử của Đảng, của dân tộc trong đội ngũ quần chúng ưu tú tại đơn vị, gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thường xuyên theo dõi diễn biến tư tưởng, tinh thần thái độ trong công việc, trong ứng xử, đạo đức lối sống, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, động viên quần chúng tích cực tham gia hoạt động của các đoàn thể, cố gắng trong công tác chuyên môn, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước phù hợp với tình hình thực tế. Qua đó, phát hiện những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu cho Đảng.
Dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc đã có những biện pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng viên mới. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ trường đã hoàn thiện hồ sơ kết nạp Đảng cho 01 đồng chí và gửi Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xem xét; cử 03 quần chúng ưu tú để tham gia lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên đối tượng kết nạp Đảng.
- Đối với công tác chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị:
Đối với đảng viên mới, Đảng uỷ đã giao Chi bộ phân công đảng viên chính thức có kinh nghiệm giúp đỡ đảng viên dự bị phấn đấu trở thành đảng viên chính thức. Khi hết thời gian dự bị, Chi bộ đã tiến hành các thủ tục cần thiết theo qui định của Đảng để báo cáo và đề nghị Đảng ủy Trường xem xét, đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Vừa qua, Đảng uỷ đã tiến hành chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên dự bị. Khi trở thành đảng viên chính thức, đồng chí đảng viên mới đã phát huy vai trò gương mẫu của người đảng viên cả về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, trong công tác chuyên môn cũng như các hoạt động được giao khác.
- Đối với công tác giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên.
Đảng uỷ chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên cả về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ý thức kỷ luật và chuyên môn nghiệp vụ, đề ra các biện pháp để nâng cao chất lượng đảng viên. Bên cạnh đó, Đảng uỷ cũng thường xuyên tiến hành kiểm tra, rà soát, sàng lọc đảng viên không còn đủ tư cách để đưa ra khỏi Đảng, qua quá trình rà soát, sàng lọc không có đảng viên nào không đủ tư cách và phải đưa ra khỏi Đảng.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên mới tại Đảng bộ Trường Chính trị Lâm Đồng vẫn còn một số hạn chế như: Công tác phát triển đảng viên mới còn chậm; Đảng viên mới và quần chúng có lúc chưa thật sự cố gắng trong công tác chuyên môn cũng như các hoạt động phong trào.
Để nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới, trong thời gian tới, Đảng uỷ trường Chính trị cũng như các chi bộ trực thuộc cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp cơ bản sau:
- Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Đảng uỷ, các chi bộ đối với công tác phát triển đảng viên.
Phải có nhận thức đúng đắn, nắm vững phương châm, quan điểm và quy trình phát triển Đảng cũng như các nội dung mới về tiêu chuẩn đảng viên trong thời kỳ mới; khắc phục tình trạng giới thiệu quần chúng phát triển đảng mang nặng tính chủ quan, phiếm diện, chạy theo số lượng; quy trình, thủ tục không được tuân thủ nghiêm túc, còn tùy tiện, giản đơn.
- Hai là, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy trình phát triển đảng viên từ khâu tạo nguồn cho đến khi chuyển Đảng chính thức
+ Đối với công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển Đảng.
Đây là khâu đầu tiên trong quy trình phát triển Đảng. Công tác tạo nguồn phải bắt đầu từ việc xác định kế hoạch, lựa chọn đúng đối tượng. Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, hàng năm, các chi bộ phải xác định cụ thể kế hoạch phát triển Đảng, lựa chọn đối tượng để đưa vào nguồn bồi dưỡng, thử thách. Yêu cầu lựa chọn phải chính xác, mang tính toàn diện cả về cơ cấu thành phần, lịch sử chính trị, động cơ phấn đấu; không phải lựa chọn theo ý chí chủ quan hoặc chỉ làm cho xong kế hoạch. Bên cạnh việc lựa chọn đúng phải làm tốt các bước tiếp theo như bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giác ngộ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, giao nhiệm vụ, thử thách, định hướng hoạt động thực tiễn… để quần chúng luôn xác định đúng đắn động cơ phấn đấu vào Đảng, quá trình phấn đấu rèn luyện diễn ra bền bỉ, vững vàng. Khi quần chúng đã có nhận thức tốt, có quá trình phấn đấu đạt đủ tiêu chuẩn của người đảng viên theo quy định thì cấp ủy và tổ chức đảng phải chủ động có kế hoạch kết nạp quần chúng vào Đảng.
+ Đối với công tác giúp đỡ đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức cho đảng viên dự bị
Sau khi kết nạp đảng viên mới, chi bộ tiếp tục phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị rèn luyện, phát triển toàn diện về mọi mặt để đảng viên dự bị chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng.
+ Về qui trình: Chi bộ phải thực hiện quy trình, thủ tục phát triển Đảng đúng quy định từ khâu tạo nguồn cho đến thủ tục chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị. Điều này sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.
- Ba là, phát huy vai trò của quần chúng tích cực phấn đấu vào Đảng
Để phát triển đảng viên mới, ngoài vai trò của Chi bộ thì bản thân cá nhân quần chúng phải có động cơ vào Đảng rõ ràng, nỗ lực phấn đấu không ngừng trên các mặt công tác. Đây là yếu tố quyết định đến công tác phát triển đảng viên mới. Khi quần chúng có chất lượng tốt, ưu tú cùng với sự giúp đỡ của chi bộ thì nguồn phát triển đảng sẽ tốt, thuận lợi cho chi bộ trong việc phát triển đảng viên.
Vì vậy, quần chúng phải nhận thức đúng đắn ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, từ đó có động cơ, thái độ đúng đắn, phấn đấu vào Đảng thông qua quá trình công tác.
- Bốn là, kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên mới với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên.
Phát triển đảng phải đi đôi với củng cố, tăng cường bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên mới kết nạp. Đảng viên mới được kết nạp cần tiếp tục được giáo dục, rèn luyện, thử thách, qua đó để tôi luyện và tự khẳng định mình. Do đó, cần giao Chi bộ phải có kế hoạch tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện và thử thách đảng viên; tin tưởng, mạnh dạn giao những nhiệm vụ nặng nề hơn, yêu cầu đòi hỏi cao hơn, qua đó để đảng viên tự vươn lên, tự khẳng định mình đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn người đảng viên như Điều lệ Đảng quy định.
Cùng với kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng, các Chi bộ cần làm tốt việc sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những phần tử cơ hội, những đảng viên thoái hóa, biến chất, không đủ tiêu chuẩn, những đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu để xây dựng nội bộ Đảng thực sự trong sạch, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
- Năm là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong công tác phát triển đảng.
Phát triển đảng là nhiệm vụ của cấp ủy và tổ chức đảng các cấp. Tuy nhiên, để công tác này thực sự có chất lượng, đạt mục tiêu đề ra, phải khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức quần chúng như Đoàn Thanh niên, tổ chức Công đoàn mà quần chúng là đoàn viên. Đây là các tổ chức mà trước khi vào Đảng, quần chúng đã trực tiếp tham gia hoạt động. Một trong những vai trò của các tổ chức này là rèn luyện, bồi dưỡng đoàn viên của mình và giới thiệu với cấp ủy, tổ chức đảng. Với vai trò lãnh đạo của mình, Đảng uỷ phải thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội của nhà trường thực hiện tốt công tác phát triển Đảng thông qua nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch và chương trình hành động.

Nguyễn Thị Khánh Linh - Khoa Nhà nước và pháp luật 

 

Điểm tin

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 • Đại hội Đảng bộ trường Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025

  Đại hội Đảng bộ NK 2020-2025

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  BCH ra mắt Đại hội

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Hội thảo khoa học

  Hội thảo khoa học 

 • Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ

  Hội nghị Đảng bộ

 • Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ

  Hội nghị Đảng bộ

 • Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ

  Hội nghị tổng kết Đảng bộ 2020

 • Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ

  Hội nghị tổng kết Đảng bộ 2020

 • Bế giảng

  Bế giảng lớp TCLLCT-HC K 32

 • Bế giảng

  Bế giảng lớp TCLLCT-HC K 32

 • Bế giảng

  Bế giảng lớp TCLLCT-HC K 75

 • Bế giảng

  Bế giảng lớp TCLLCT-HC K 75

THỐNG KÊ TRUY CẬP
001094111
Đang truy cập : 21