Thứ sáu, 14/08/2020

Chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 02/9 (1945 - 2020)

Thứ hai, 08 Tháng 1 2018 07:35

Giá trị trường tồn trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời cách đây 70 năm nhưng vẫn còn giữ nguyên giá trị. Tác phẩm là hành trang gối đầu của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong sự nghiệp xây dựng đất nước, nội dung của tác phẩm vẫn là những lời chỉ huấn cơ bản và thời sự đối với Đảng, Nhà nước ta; đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trong rèn luyện và phấn đấu.

Cách mạng tháng Tám thành công năm 1945, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, lịch sử dân tộc nước ta bước vào thời kỳ mới củng cố độc lập dân tộc nhưng lại vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm lãnh đạo toàn dân kháng chiến kiến quốc, Đảng và chính quyền gặp nhiều trở ngại bởi lối làm việc chưa đúng, chưa khéo của cán bộ các cấp. Xuất phát từ những yêu cầu mới của công tác xây dựng Đảng và chính quyền và để kịp thời chỉnh đốn Đảng, phê bình những khuyết điểm, sai lầm, vào tháng 10 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lấy bút danh là X.Y.Z viết một tác phẩm đặc biệt quan trọng để sửa đổi lối làm việc của Đảng và huấn luyện, giáo dục, rèn luyện phương pháp, đạo đức và phong cách làm việc cho cán bộ đảng viên của Đảng ta, đó chính là tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc".

Trong tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn về 6 vấn đề, nội dung chính là: Phê bình và sửa chữa; Mấy điều kinh nghiệm; Tư cách và đạo đức cách mạng; Vấn đề cán bộ; Cách lãnh đạo; Chống thói ba hoa. Người đặc biệt quan tâm đến vấn đề cán bộ với 4 nội dung cụ thể là: Cần phải biết huấn luyện cán bộ; cần phải biết dạy cán bộ; cần phải biết lựa chọn cán bộ; cần phải có chính sách cán bộ. Người đã phân tích một cách hệ thống những biểu hiện làm trái phép nước, cậy thế hủ hóa, chủ nghĩa cá nhân, thói ba hoa, suy đồi đạo đức cách mạng… đang diễn ra trong nội bộ Đảng, từ đó vạch ra các giải pháp để khắc phục, loài trừ tận gốc các căn bệnh nguy hiểm đó. Người phê phán “chủ nghĩa cá nhân”, xem đó là một thứ “vi trùng rất độc” làm sinh ra các khuyết điểm nghiêm trọng như: bệnh tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, ham địa vị, thiếu kỷ luật, óc hẹp hòi, óc địa phương, óc lãnh tụ, bệnh “hữu danh vô thực”, kéo bè, kéo cánh, bệnh cận thị không biết nhìn xa, trông rộng... Và để loại bỏ căn bệnh này, theo Người, mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên xem xét, sửa đổi lối làm việc; xác định đâu là ưu điểm, đâu là khuyến điểm; không sợ khuyết điểm, không che dấu khuyết điểm, phải thực hiện tự phê bình, phê bình rộng rãi.

Bên cạnh đó, Người cũng đặc biệt chú trọng đến vấn đề đạo đức cách mạng. Theo Người, đạo đức cách mạng là cái căn bản, là cái gốc đối với toàn Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên vì không có đạo đức thì dù giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Người chỉ ra đạo đức cách mạng gồm 5 tính tốt là: Nhân (là hết lòng thương yêu, giúp đỡ đồng chí và đồng bào); Nghĩa (là ngay thẳng, không có tư tâm, không có việc gì giấu Đảng); Trí (là đầu óc trong sạch, sáng suốt); Dũng (là gặp việc phải có gan làm, thấy khuyết điểm phải có gan sửa chữa); Liêm (là trong sạch, không tham lam). Bác chỉ rõ: “đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hằng ngày. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”…

Toàn bộ tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" đã thể hiện hệ thống tư duy, quan điểm đổi mới toàn diện của Hồ Chí Minh về các mặt cơ bản hợp thành nội dung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền. Đó là xây dựng Đảng về tư tưởng, tổ chức, đạo đức và tri thức, về công tác cán bộ, tư cách của cán bộ, đảng viên, về phương thức, phương pháp, phong cách lãnh đạo của Đảng, quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật để cán bộ, đảng viên có tư tưởng, đạo đức và cách thức làm việc đúng hơn, khéo hơn, hiệu quả hơn.

Như vậy, “Sửa đổi lối làm việc” là tác phẩm nói về đổi mới sớm nhất khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền và lãnh đạo chính quyền. Tác phẩm đã đặt nền móng cho sự đổi mới của Đảng ta từ đó về sau này. Tác phẩm với những nội dung sâu sắc, toàn diện về giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng và Nhà nước ta đã đặt ra yêu cầu cần phải sửa đổi lối làm việc của Đảng, mà khâu trước hết là đổi mới về mặt nhận thức, về tư duy của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng cho đến toàn thể nhân dân đến tổ chức thực tiễn của cách mạng. Đặc biệt, giá trị trường tồn của tác phẩm chính là 12 điều răn về tư cách một Đảng chân chính cách mạng và 11 điều nhấn mạnh quan hệ giữa Đảng với dân được nêu trong tác phẩm, trong đó, Đảng phải dựa vào dân để chấn chỉnh tổ chức, bộ máy mà kiểm soát, giáo dục cán bộ, đảng viên. Các vấn đề như: ngăn chặn, đẩy lùi những sai lầm, khuyết điểm trong Ðảng; bài học tăng cường công tác tư tưởng, lý luận của Ðảng; những nguyên lý xây dựng Ðảng về đạo đức; về công tác cán bộ của Ðảng; đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo của Ðảng; bài học về xây dựng phong cách công tác khoa học, dân chủ, quần chúng cho cán bộ, đảng viên được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập trong tác phẩm luôn là kim chỉ nam, là ánh sáng dẫn đường để xây dựng, chỉnh đốn Ðảng hiện nay. Những vấn đề lớn của công tác xây dựng Đảng mà Người nêu ra trong tác phẩm đã được Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và khóa XII của Đảng vận dụng, kế thừa, bổ sung và phát triển phù hợp với điều kiện thực tế, đó là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Gắn liền với hai nghị quyết trên là phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và "Ðẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và khóa XII của Đảng ra đời xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn chính là sự tiếp nối của “Sửa đổi lối làm việc”. Ôn lại sửa đổi lối làm việc ngày ấy, đối chiếu với xây dựng, chỉnh đốn Ðảng bây giờ, ta càng thấy những bài học Bác Hồ nêu lên là vô giá, vì vậy, để “lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt vấn đề cấp bách” mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII của Đảng đã đề ra thì tất yếu phải sửa đổi lối làm việc. 

Những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra và nhấn mạnh phải “sửa đổi” trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” mặc dù đã trải qua 70 năm nhưng vẫn còn vẹn nguyên những giá trị sâu sắc. Học tập và làm theo những chỉ dẫn của Người sẽ góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, khắc phục các biểu hiện tiêu cực như quan liêu, tham nhũng, độc đoán, chuyên quyền, kém kỷ luật, thiếu ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; đổi mới phương thức và phong cách lãnh đạo của Đảng, làm cho Đảng thật sự trở thành một Đảng cầm quyền "là đạo đức, là văn minh”.

Trong công cuộc đổi mới đất nước hôm nay, những nội dung trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Hồ Chí Minh giúp cho chúng ta thống nhất về nhận thức và hành động, giúp cho Đảng ngày càng vững mạnh, trong sạch, gắn bó và phục vụ nhân dân được tốt hơn. Tiếp tục nghiên cứu, học tập và làm theo những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm là việc làm rất cần thiết trong điều kiện hiện nay. Trong mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức quán triệt nghiêm túc, tiếp tục nghiên cứu, học tập tư duy đổi mới của Người trong tác phẩm, cần rèn luyện và đổi mới tác phong, lề lối làm việc, mẫu mực về phẩm chất đạo đức và lối sống; luôn đoàn kết, thống nhất và gắn bó mật thiết với nhân dân; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới. Và để vận dụng, phát huy giá trị của tác phẩm trong tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phải kết hợp chặt chẽ việc học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ"  để xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh phù hợp với điều kiện mới.

Đọc lại “Sửa đổi lối làm việc”, chúng ta thấy được sức sống mãnh liệt và tính thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tác phẩm đã giúp cho Đảng ta rút ra nhiều bài học bổ ích; giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên khắc phục được những sai lầm khuyết điểm. Ngày nay, những nội dung của tác phẩm vẫn là vấn đề thời sự cấp thiết đang tiếp tục soi sáng công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ để Đảng ta thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tác phẩm còn có giá trị giúp Đảng ta tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, phương thức lãnh đạo; giúp mỗi cán bộ, đảng viên nỗ lực, phấn đấu rèn luyện không ngừng để thực sự xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân./.

* Chu Thị Thu Trang (Khoa Xây dựng Đảng)

* Tài liệu tham khảo:

 1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H, 2016, tr.195.
 2. Hồ Chí Minh: toàn tập, tập 5, NXB Chính trị quốc gia, H, tr.269
 3. XYZ: Sửa đổi lối làm việc, NXB Chính trị quốc gia sự thật, H, 2017

Điểm tin

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 • Đại hội Đảng bộ trường Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025

  Đại hội Đảng bộ NK 2020-2025

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  BCH ra mắt Đại hội

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Hội thảo khoa học

  Hội thảo khoa học 

THỐNG KÊ TRUY CẬP
001034962
Đang truy cập : 19