Thứ tư, 28/07/2021

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 76 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2021) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2021)

Thứ ba, 29 Tháng 6 2021 16:23

NGHIÊN CỨU VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO CỦA HỌC VIÊN TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÂM ĐỒNG THEO MÔ HÌNH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA SERVQUAL

     Dựa trên mô hình chất lượng dịch vụ của Kang & James - 2004, nhóm tác giả đã hình thành nghiên cứu đánh giá của học viên Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính tại trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng về chất lượng dịch vụ đào tạo của Nhà trường. Từ đó kiến nghị, đề xuất ra một số giải pháp nhằm làm tăng sự hài lòng của học viên đối với chương trình đào tạo này theo từng khía cạnh cấu thành nên chất lượng dịch vụ đào tạo của Nhà trường trong thời gian tới.

     Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhà trường có chức năng, nhiệm vụ chung là tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về chủ trương đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; về kỹ năng lãnh đạo quản lý; về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính quyền nhà nước cũng như một số lĩnh vực nghiệp vụ công tác khác.

     Trong những năm qua, chất lượng giảng dạy lý luận chính trị của Trường không ngừng được nâng lên, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở của tỉnh nhà. Việc đánh giá chất lượng dịch vụ đào tạo của các cơ sở giáo dục là vấn đề quan trọng hiện nay, đặc biệt đối với các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi đào tạo chương trình Trung cấp LLCT - HC. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động thực tế cũng như hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường, trước khi có nghiên cứu này vẫn chưa có nghiên cứu tổng quan nào đề cập, đánh giá sự hài lòng của học viên đối với trường, đặc biệt là sự hài lòng đối với chương trình giảng dạy Trung cấp LLCT - HC mà học viên đã và đang thụ hưởng. Mà chỉ mới dừng lại ở các phiếu khảo sát thông tin chung cuối khóa để làm căn cứ đánh giá tổng kết từng khóa học, rút kinh nghiệm trong hoạt động đào tạo nói chung, nên trường vẫn chưa có cơ sở để cải thiện nhằm tăng các yếu tố có ảnh hưởng đến sự hài lòng của học viên chương trình này.

     Thông qua nhiệm vụ hoạt động nghiên cứu khoa học hàng năm đối với nhiệm vụ của giảng viên trường chính trị tỉnh, năm 2020, sau khi bảo vệ đề cương đề tài, Hội đồng khoa học Nhà trường đã giao cho nhóm tác giả (do ThS. Đoàn Quang Duy Tuấn và ThS. Ngô Thị Hồng Loan đồng chủ nhiệm, đã được Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng ra quyết định công nhận kết quả nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 vào ngày 27/5/2021) thực hiện đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của học viên Trung cấp LLCT - HC trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng” với mục tiêu chính của đề tài là:

      + Tập trung tìm ra các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến sự hài lòng của học viên Trung cấp LLCT - HC tại trường.

     + Đề ra được các giải pháp để khắc phục các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của dịch vụ đào tạo tại Trường nhằm làm tăng sự hài lòng của học viên trong thời gian sắp tới, góp phần nâng cao vị thế cũng như hiệu quả của nhiệm vụ đào tạo lý luận chính trị mà nhà trường được giao.

     Nhóm tác giả đã nghiên cứu các cơ sở lý thuyết có liên quan, dựa trên mô hình của Kang & James (2004), nhóm nghiên cứu đưa ra một mô hình chất lượng dịch vụ đào tạo bao gồm các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của học viên Trung cấp LLCT -  HC Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng để sử dụng cho nghiên cứu như sau:

T1

     Sau khi chỉnh sửa thang đo gốc, xây dựng được thang đo dành cho nghiên cứu, bảng hỏi để khảo sát. Để có được sự đánh giá tương đối chính xác về chất lượng dịch vụ đào tạo đề tài khảo sát chủ yếu là học viên đang học Trung cấp tại Trường trong năm 2020 từ phần IV trở đi. Với số bản câu hỏi phát ra 429 bản, nhóm thu về được 378 bản, loại bỏ những bản không đạt yêu cầu, còn lại 251 bản câu hỏi hợp lệ được đưa vào phân tích.

     Kết quả nghiên cứu chính thức của nghiên cứu theo kết quả phân tích, thống kê số liệu bằng phần mềm SPSS 22, đánh giá độ tin cậy của thang đo dựa trên hệ số Cronbach's Alpha, kiểm định các giả thuyết và mô hình nghiên cứu bằng phương pháp phân tích hồi quy đa biến theo lý thuyết đánh giá thang đo, nhân tố như sau:

T3

 

     Nghiên cứu này đã đưa ra mô hình và kiểm định mô hình Chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng có ảnh hưởng đến sự hài lòng của học viên Trung cấp LLCT - HC, từ đó tìm ra được các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường bao gồm các yếu tố sau:

T4


     Kết quả phân tích cũng cho thấy học viên đánh giá cao về mức độ Đáp ứng các yêu cầu của Nhà trường (hệ số hồi quy B = 0.256, lớn thứ hai trong các yếu tố). Để học viên ngày càng hài lòng hơn nữa về chất lượng dịch vụ đào tạo, Trường cần tiếp tục cải thiện sự Đáp ứng của mình hơn nữa. Thành phần cuối cùng có ảnh hưởng đến sự hài lòng của học viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường là yếu tố Tin cậy (có trọng số 0.084 và Mean = 4.6182) nên cũng cần được xem xét để làm tăng sự ảnh hưởng của thành phần này. Khi học viên theo học một trường thì sự tin cậy mang lại cho người học sự tự hào và cảm thấy tin tưởng vào chương trình của trường mình đang theo học.Phân tích nhân tố cho thấy mô hình giải thích được 78.334% sự biến động của dữ liệu. Phân tích tương quan cho thấy các biến trong cùng nhóm yếu tố có tương quan ý nghĩa với nhau. Kết quả kiểm định các thang đo trong mô hình đạt độ tin cậy và độ giá trị. Kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến sự hài lòng của học viên đối với dịch vụ đào tạo được cung cấp bởi Trường Chính trị là yếu tố Hình ảnh Nhà trường (hệ số hồi quy B = 0.656 lớn nhất trong các yếu tố). Như vậy để làm tăng mức độ hài lòng của học viên, Nhà trường cần quan tâm chú trọng đến các yếu tố tạo nên hình ảnh của Trường, đặc biệt là làm sao cho chương trình đào tạo Trung cấp LLCT - HC ngày càng đáp ứng được nhu cầu đào tạo của học viên.

     Dựa trên kết quả phân tích và trọng số ảnh hưởng, nhóm tác giả đã kiến nghị và đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm tăng sự hài lòng của học viên các lớp Trung cấp LLCT - HC về chất lượng dịch vụ đào tạo, bao gồm:

     * Các giải pháp đối với công tác quản lý đào tạo

     - Khi xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo hàng năm, ngoài việc đảm bảo tiến độ và hoàn thành nhiệm vụ đào tạo đã được Tỉnh Ủy phê duyệt, cần chú ý phân bố thời gian khai giảng và ngày tập trung các đợt học các lớp một cách khoa học. Duy trì kế hoạch đã triển khai cho học viên, tạo sự chủ động cho học viên khi sắp xếp công việc tập trung học tại Trường.

     - Thường xuyên kiểm tra công tác làm kế hoạch giảng dạy của Nhà trường để đảm bảo không xảy ra sai sót như xếp thiếu lịch, thiếu phòng học, trễ tiến độ đào tạo... Tăng cường công tác phối hợp xây dựng lịch học giữa phòng Quản lý đào tạo và NCKH với các Khoa chức năng trong trường.

     - Việc đảm bảo duy trì một chương trình học theo đúng kế hoạch, ít sai sót đã thông báo cho học viên là rất quan trọng. Khi có sự thay đổi về kế hoạch giảng dạy cần thông báo kịp thời cho học viên bằng nhiều hình thức (gọi điện, email, zalo...) đảm bảo tất cả học viên điều nhận được thông tin để học viên chủ động sắp xếp công việc...

     * Các giải pháp đối với đội ngũ giảng viên

     - Ưu tiên phát triển đội ngũ giảng viên của Trường, vững chuyên môn và vững vàng về bản lĩnh chính trị. Bởi đây là đội ngũ trực tiếp đứng lớp, truyền tải nội dung chương trình Trung cấp LLCT - HC đã ban hành. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy để đảm bảo có đội ngũ kế cận khi các giảng viên có kinh nghiệm nghỉ hưu. Hội đồng khoa học trường tăng cường công tác thẩm tra bài giảng. Ban Giám hiệu và lãnh đạo khoa chuyên môn có lộ trình phân công giảng viên tiếp cận, đảm nhiệm được các chuyên đề của các giảng viên sắp nghỉ hưu. Có cơ chế khuyến khích cá nhân tự tham gia đào tạo nâng cao kiến thức phục vụ yêu cầu nhiệm vụ đề ra: ngoại ngữ, tin học...

     - Công tác bồi dưỡng và tăng cường học tập kinh nghiệm thực tế tại cơ sở cho giảng viên cần tiếp tục được quan tâm, nhằm mục đích góp phần đưa lý luận ngày càng gắn liền với tình hình cơ sở, làm sinh động nội dung bài giảng của giảng viên thông qua các kế hoạch đi nghiên cứu thực tế tại địa phương của khoa và hoạt động hướng dẫn học viên đi nghiên cứu thực tế trong và ngoài tỉnh theo sự phân công của nhà trường.

     - Mỗi giảng viên cần phải tự nỗ lực, tự học hỏi, thường xuyên cập nhật các thông tư, nghị quyết, văn kiện, thông tin thời sự, đọc sách, báo đặc biệt là báo địa phương, nhất là những bài báo có nhiều bài viết, tình huống, thông tin liên quan đến những vấn đề tại địa phương cơ sở, rất cần thiết cho việc bổ sung thực tiễn vào các bài giảng để cung cấp cho học viên những thông tin sát với tình hình thực tế.

     - Nhà trường, trực tiếp là các khoa cần sơ kết, tổng kết nhiệm vụ của giảng viên, rà soát, kiểm tra, đánh giá từng giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ về chất lượng giờ giảng, đảm bảo giờ nghiên cứu thực tế, dự giờ, thao giảng, số lượng, chất lượng bài viết hội thảo khoa học, tham gia đề án, đề tài khoa học. Trên cơ sở đó có sự phân công, đôn đốc giảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, cử giảng viên có kinh nghiệm hướng dẫn, bồi dưỡng về chuyên môn cho giảng viên mới, giảng viên trẻ của khoa.

     - Bên cạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên thì vấn đề thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học - đặc biệt là việc thực hiện nghiên cứu các đề tài khoa học cấp cơ sở - của giảng viên cũng rất quan trọng. Cần được khuyến khích nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu của giảng viên, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu và đưa ra các giải pháp hữu ích đối với các vấn đề Kinh tế - Chính trị - Xã hội đang được quan tâm tại tỉnh Lâm Đồng.

     Ban Giám hiệu Nhà trường cũng cần có cơ chế khuyến khích giảng viên tham gia các đề tài nghiên cứu cấp tỉnh hoặc đóng vai trò kết nối giữa giảng viên với các tổ chức (trường, Học viện, Viện nghiên cứu...) để tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học phù hợp với chuyên môn của đội ngũ giảng viên Nhà trường.

     * Các giải pháp về công tác chủ nhiệm lớp

     - Công tác chủ nhiệm lớp cần tiếp tục được kiện toàn. Phòng Quản lý đào tạo và NCKH tham mưu cho Ban Giám hiệu để cử chủ nhiệm lớp phù hợp với đặc thù của từng khóa học (lớp dành cho cán bộ đoàn, doanh nghiệp...). Chủ nhiệm lớp cần tăng cường thời gian bám lớp để nắm tình hình (sĩ số, thực hiện nội quy quy chế đào tạo, nội quy KTX cũng như hoàn cảnh của học viên) để có những điều chỉnh kịp thời và đánh giá kết quả rèn luyện của học viên vào cuối khóa được chính xác, thỏa đáng.

     - Tăng cường họp lớp, trao đổi với Ban cán sự lớp để nắm bắt kịp thời phản ánh của học viên về lịch học, lịch thi, kế hoạch đi nghiên cứu thực tế, bố trí học và thi bổ sung... đã được sắp xếp hợp lý hay chưa để có sự điều chỉnh hợp lý.

     - Công tác giải quyết các vấn đề thắc mắc, đề xuất chính đáng của học viên cần tiếp tục được chú trọng. Chủ nhiệm lớp phải làm được vai trò cầu nối giữa học viên và Nhà trường. Thông qua các buổi họp Giao ban hàng tháng phản ánh kịp thời những tồn đọng vướng mắc của học viên chưa được xử lý, giải quyết để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

     * Các giải pháp phát triển cơ sở vật chất

     - Mặc dù kết quả nghiên cứu cho thấy thành phần Hữu hình ảnh hưởng không đáng kể dù kết quả phân tích cao (Mean = 4.1726) và bị loại khỏi mô hình nghiên cứu. Nhà trường vẫn cần phải tiếp tục cải tiến và nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy tại Trường nhiều hơn nữa. Hiện nay chỉ mới đáp ứng được ở mức độ vừa phải do đặc thù của chương trình Trung cấp LLCT - HC chủ yếu diễn ra trong lớp học, chưa cần sử dụng đến cơ sở vật chất để thực hành. Tuy nhiên, để đảm bảo có thể xây dựng và đáp ứng được các tiêu chí của trường chính trị chuẩn trong tương lai (khuôn viên, phòng làm việc, giảng đường, thư viện có kết nối internet, KTX, nhà đa năng...) nhất thiết phải có kế hoạch đầu tư cụ thể, đảm bảo đầu tư hiện tại gắn kết với các quy hoạch Trường tổng thể và gắn sát với các tiêu chí trường chính trị chuẩn.

     Ngoài các giải pháp trên, bên cạnh việc nâng cao sự hài lòng của học viên Trung cấp LLCT - HC về chất lượng dịch vụ đào tạo, Nhà trường cũng cần phải chú trọng quan tâm đến các vấn đề sau:

     - Lãnh đạo Nhà trường cần tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ thực hiện nhiệm vụ hậu cần đào tạo: hành chính, KTX, thư viện học liệu, giữ xe, căn tin.... để hỗ trợ một cách tốt nhất cho quá trình đào tạo tại trường.

     - Đối với đội ngũ cán bộ quản lý cần thường xuyên nâng cao kiến thức quản lý trường học bằng cách cử đi học các lớp chuyên đề về quản lý trường học, tham quan học tập mô hình quản lý của các trường chính trị trong hệ thống...

     - Nâng cao kỹ năng giao tiếp của nhân viên và giảng viên qua các lớp bồi dưỡng ngắn ngày, thường xuyên kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh các trường hợp có thái độ giao tiếp gay gắt, thiếu lịch sự khi giao tiếp với học viên.

     - Công đoàn, Đoàn thanh niên cần phối hợp tổ chức nhiều hơn nữa các cuộc thi, hoạt động phong trào thể dục thể thao, văn nghệ giao lưu giữa Nhà trường với học viên hoặc giữa các lớp với nhau. Trường hiện có các bàn bóng bàn, sân bóng chuyền nên việc thành lập các câu lạc bộ  cũng sẽ góp phần tạo không khí sôi nổi, sự đoàn kết giữa học viên các lớp, hăng hái trong học tập, đáp ứng nhu cầu giải trí của học viên sau giờ học. 

     Có thể thấy, đề tài này đã xác định được các yếu tố cấu thành nên chất lượng dịch vụ đào tạo có ảnh hưởng đến sự hài lòng của học viên Trung cấp LLCT - HC được Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng cung cấp trong thời gian qua. Các kiến nghị và giải pháp do nhóm tác giả đề xuất được xem như là một kênh tham khảo giúp cho lãnh đạo Nhà trường nhận biết và khắc phục các điểm chưa đạt được trong hoạt động đào tạo chương trình Trung cấp LLCT - HC tại Trường, và có chiến lược lâu dài chuẩn bị đáp ứng sự hài lòng của học viên các khóa tiếp theo về chất lượng dịch vụ đào tạo, đồng thời có những bước đi chuẩn bị cho việc đáp ứng dần các tiêu chí trường chính trị chuẩn trong giai đoạn 2025 - 2030 sau này. Ngoài ra, thông qua việc tham gia thực hiện đề tài này, năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên trong trường ngày càng được nâng cao, đặc biệt là năng lực nghiên cứu theo hướng định lượng có ứng dụng công nghệ thông tin như hiện nay.

Th.S Đoàn Quang Duy Tuấn

Khoa Lý luận Cơ sở

 

Điểm tin

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 • Đại hội Đảng bộ trường Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025

  Đại hội Đảng bộ NK 2020-2025

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  BCH ra mắt Đại hội

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Hội thảo khoa học

  Hội thảo khoa học 

 • Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ

  Hội nghị Đảng bộ

 • Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ

  Hội nghị Đảng bộ

 • Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ

  Hội nghị tổng kết Đảng bộ 2020

 • Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ

  Hội nghị tổng kết Đảng bộ 2020

 • Bế giảng

  Bế giảng lớp TCLLCT-HC K 32

 • Bế giảng

  Bế giảng lớp TCLLCT-HC K 32

 • Bế giảng

  Bế giảng lớp TCLLCT-HC K 75

 • Bế giảng

  Bế giảng lớp TCLLCT-HC K 75

THỐNG KÊ TRUY CẬP
001065658
Đang truy cập : 8