Thứ năm, 01/06/2023

KỶ NIỆM 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2023) VÀ 137 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/5/1886 - 01/5/2023)

Thứ hai, 09 Tháng 3 2020 15:17

Những nhiệm vụ các chi bộ cần phải làm sau đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 -2022

Thực hiện Kế hoạch 702-KH/ĐU ngày 29/11/2019 của Đảng ủy trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng về triển khai tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022, tiến tới đại hội Đảng bộ trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng. Đến ngày 21/02/2020, 5/5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Nhà trường đã tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022. Để thể hiện vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của mình và sớm đưa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống, các chi bộ trực thuộc cần phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Trước hết, các chi bộ cần tổ chức họp rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ, tờ trình để báo cáo với Đảng ủy chuẩn y bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng.

Hai là, xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Căn cứ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đại hội đã thông qua (không chờ có quyết định chuẩn y của Đảng ủy), Bí thư hoặc phân công cho đảng viên xây dựng và thống nhất với chi bộ ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Lưu ý về nội dung chương trình, kế hoạch cần xác định rõ những việc trọng tậm trong từng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên, xác định biện pháp và thời gian hoàn thành.

Ba là, chi bộ xây dựng và ban hành quy chế làm việc

Căn cứ kết quả bầu cử, quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và các văn bản hướng dẫn của tổ chức đảng cấp trên để dự thảo quy chế, nhất là Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22/3/2004 quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp. Nội dung quy chế cần thể rõ trách nhiệm và quyền hạn của chi bộ, của bí thư chi bộ, nguyên tắc chế độ làm việc và mối quan hệ công tác với Khoa, Phòng.

Bốn là, đóng góp vào dự thảo các văn kiện của cấp trên, nhất là văn kiện đại hội Đảng bộ trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trên cơ sở các văn kiện của cấp trên, các chi bộ phải dành thời gian thỏa đáng, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đảng viên trong thảo luận; bảo đảm dân chủ, kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả, tránh "qua loa", hình thức; các ý kiến khác nhau cần dành thời gian thảo luận, tranh luận, làm rõ, đi đến thống nhất trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, đoàn kết, xây dựng.

Năm là, chi bộ làm tốt công tác tư tưởng đối với đảng viên, quần chúng

Sau đại hội chi bộ cần đẩy mạnh tuyên truyền về Nghị quyết đại hội, chương trình hành động của chi bộ và các văn kiện của cấp trên để để đảng viên và quần chúng thống nhất về nhận thực thức, hành động. Đồng thời kêu gọi sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra.

Như vậy, ngay sau đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường Chính trị cần chủ động ban hành các văn bản, làm tốt công tác tư tưởng để thực hiện vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, sớm đưa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống đơn vị mình, góp phần cùng các đơn vị Khoa, Phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2020 cũng như các năm tiếp theo./.   

Liễu Văn Bảo
Giảng viên khoa Xây dựng Đảng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 • Hình_LD

  Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với trường Chính trị

 • Bế giảng C17

  Lễ Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận Chính trị C17 Lâm Đồng

 • DH ĐOAN TRUONG

  Đại hội Đoàn TNCSHCM trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2022 - 2027

 • HN CBCC 2022

  Hội nghị Công chức, Viên chức và Người lao động năm 2022

 • Bế giảng K36

  Lễ Bế giảng lớp Trung cấp LLCT-HC K36 hệ tập trung

 • DH Chi bo 1

  Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022-2025 (Đại hội mẫu)

THỐNG KÊ TRUY CẬP
001118381
Đang truy cập : 7