Chủ nhật, 21/07/2024

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI THAO CỤM THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHU VỰC NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN NĂM 2024

Thứ hai, 03 Tháng 7 2023 13:50

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG CÔNG TÁC THAM GIA QUẢN LÝ GÓP PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ ĐẠT CHUẨN

Kiều Hoài Sơn

Chủ tịch CĐCS trường Chính trị

Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị. Đồng thời, có sứ mệnh củng cố, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Đoàn viên có nhận thức chính trị đúng đắn, lập trường quan điểm vững vàng, luôn tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, không có các biểu hiện tự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Đồng hành với nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ chính trị xây dựng trường Chính trị đạt chuẩn, Công đoàn đã tích cực tham gia quản lý đơn vị với mục đích bảo đảm sự ổn định, phát triển và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Để làm tốt công tác tham gia quản lý đơn vị, ngay từ đầu nhiệm kỳ, BCH đã phối hợp với BGH sửa đổi và ký qui chế phối hợp giữa BCH Công đoàn với Hiệu trưởng. Công đoàn phối hợp với BGH tổ chức cho VCLĐ tham gia xây dựng, góp ý và thực hiện các quy định, nội quy, quy chế, các chương trình, kế hoạch công tác của nhà trường, nhất là kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm, qui chế dân chủ... Thông qua đó đoàn viên hiểu rõ hơn các hoạt động của nhà trường, xây dựng ý thức tự giác trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác của từng đoàn viên.

BCH Công đoàn tham gia với Ban Giám hiệu, các phòng khoa trong nhà trường trong việc tổ chức, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; cải thiện điều kiện làm việc; xây dựng môi trường làm việc thân thiện, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Trong thời gian qua, Công đoàn làm tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. BCH Công đoàn đã phối hợp với BGH tổ chức Hội nghị CBCCVCLĐ đúng thời gian, đủ nội dung, đúng quy trình, phát huy quyền làm chủ của người lao động, tạo được sự đồng thuận trong viên chức, người lao động. Thông qua hội nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế của nhà trường, cụ thể hoá các chế độ, chính sách phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, người lao động. Trong đó, chú trọng xây dựng và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo dân chủ, công bằng và công khai. Công đoàn đã phát huy tốt vai trò là thành viên hội đồng thi đua, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật.. phối hợp với BGH bảo đảm thực hiện đúng chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của CCVCLĐ; các chính sách chế độ tiền lương, làm thêm giờ, nghỉ lễ, nghỉ phép, khen thưởng..đều được thực hiện đúng qui định.  Thông qua các hoạt động đã góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp tạo được niềm tin của đoàn viên.

Là tổ chức công đoàn trong môi trường giáo dục lý luận chính trị, Công đoàn đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đại hội XII, XIII của Đảng; các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương và Nghị quyết khóa X, XI của tỉnh Đảng bộ. Hằng năm có trên 95% đoàn viên được học tập nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, duy trì tốt việc phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các thông tin khác …thông qua nhóm zalo của CĐCS và các hình thức khác.

Ban Chấp hành đã phối hơp với BGH, các khoa, phòng, các đoàn thể triển khai kịp thời phong trào thi đua xây dựng người CBCCVC “Trung thành- Trách nhiệm – Liêm chính – Sáng tạo” gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh  và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Hằng năm, nhân các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, Công đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức thi đấu thể thao giữa các tổ công đoàn, các lớp học, một số đơn vị bạn… qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên về truyền thống yêu nước, yêu chế độ, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường hiệu quả công tác. Đồng thời, đoàn viên tích cực tham gia viết bài “Việt Nam thịnh vượng”,  Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

 Công đoàn đã phối hợp với nhà trường tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua “Giảng dạy tốt  - Phục vụ tốt”; lao động giỏi, lao động sáng tạo; thi đua xây dựng cơ quan văn hóa; phong trào thi đua “Hai giỏi” trong nữ viên chức, phong trào gia đình nữ viên chức văn hóa tiêu biểu.  Đoàn viên  khắc phục khó khăn thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng từng bước các tiêu chí của Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn mức độ I vào năm 2026, đến nay hầu hết đội ngũ giảng viên đều có trình độ thạc sỹ, cao cấp lý luận chính trị. Ban Chấp hành CĐCS chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân cơ quan xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ và hằng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai hoạt động theo quy định của pháp luật và chương trình công tác đề ra hàng năm. Qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, trong nhiệm kỳ VC người lao động, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan đều thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế cơ quan, đảm bảo thực hiện quyền dân chủ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Trước yêu cầu mới đáp ứng lộ trình xây dựng trường Chính trị Lâm Đồng đạt chuẩn mức độ I vào năm 2026, tiếp tục phát huy tốt vai trò của CĐCS trong tham gia quản lý nhà trường, cần thực hiện các giải pháp sau:

Một là: Phát huy tốt vai trò của công đoàn trong giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật; phát huy dân chủ, bảo đảm thực hiện tốt nghĩa vụ, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của VCLĐ và vận động đoàn viên tham gia tích cực các hoạt động xã hội. Làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của  đoàn viên và chăm lo đời sống, tổ chức thăm hỏi, trợ cấp giúp đỡ kịp thời đối với các trường hợp khó khăn đột xuất trong cơ quan. Thực hiện tôt công tác kiểm tra công đoàn, chú trọng kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân hoạt động theo qui định nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. 

Hai là: Công đoàn chủ động và phối hợp với BGH, các khoa phòng, Đoàn Thanh niên phát động các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi ”, "Lao động sáng tạo'” “ giảng dạy tốt,  phục vụ tốt” “Giỏi việc nước, đàm việc nhà ”, “Xây dựng cơ quan văn hoá,phòng làm việc ngăn nắp, gọn gàng, sạch, xanh đẹp” và các phong trào thi đua do nhà trường, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát động, gắn với cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao nhân các ngày lễ lớn hằng năm, tham gia tốt Hội thao, hội diễn cụm thi đua các trường Chính trị khu vực Nam trung bộ và Tây Nguyên, Khối Thi đua của CĐVC, khối thi đua của nhà trường…

Ba là:  Ban Chấp hành phối hợp với nhà trường tổ chức và thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị CCVCLĐ, phát huy dân chủ của đoàn viên, thực hiện quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tích cực trong cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, cải thiện điều kiện làm việc; tham gia xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa.  Chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho người lao động nói chung và đoàn viên nữ nói riêng, tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 phù hợp với điều kiện nhà trường

Bốn là: Công đoàn làm tốt công tác tham gia xây Đảng, chính quyền, phát động đoàn viên thực hiện tốt nội qui, qui chế, giúp đỡ quần chúng, đảng viên dự bị hoàn thành trách nhiệm được giao. Đổi mới, nội dung phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn phù hợp với đặc điểm của nhà trường, từng bước nâng cao năng lực, trình độ và chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ Công đoàn.

Dưới sự chỉ đạo của CĐVC sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của BGH, Đoàn Thanh niên, CĐCS trường Chính trị đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ tham gia quản lý cơ quan góp phần cùng Nhà trường hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm, tiến tới xây dựng trường Chính trị đạt chuẩn.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 • Hình_LD

  Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với trường Chính trị

 • Bế giảng C17

  Lễ Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận Chính trị C17 Lâm Đồng

 • DH ĐOAN TRUONG

  Đại hội Đoàn TNCSHCM trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2022 - 2027

 • HN CBCC 2022

  Hội nghị Công chức, Viên chức và Người lao động năm 2022

 • Bế giảng K36

  Lễ Bế giảng lớp Trung cấp LLCT-HC K36 hệ tập trung

 • DH Chi bo 1

  Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022-2025 (Đại hội mẫu)

THỐNG KÊ TRUY CẬP
001198148
Đang truy cập : 21