Thứ bảy, 20/07/2024

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI THAO CỤM THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHU VỰC NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN NĂM 2024

Thứ tư, 11 Tháng 10 2023 08:31

NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

ThS. Nguyễn Thị Thành Minh

Khoa Nhà nước và pháp luật

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, và toàn quân, trong đó có đội ngũ thanh niên - chủ nhân tương lai của nước nhà. Là lực lượng đông đảo, đầy nhiệt huyết tham gia chủ động và tích cực vào các hoạt động phòng, chống các hoạt động phá hoại, xâm phạm tư tưởng Đảng của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh, trật tự và ổn định chính trị của địa phương, đất nước. Thanh niên cần phải hiểu rõ, học tập và tuyên truyền đúng tư tưởng của Đảng, từ đó đóng góp vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chính vì vậy, cần có những giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của thanh niên Việt Nam trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong bảo vệ con đường cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ đất nước và nhân dân. Từ khi thành lập, Đảng ta luôn khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, “kim chỉ nam” cho mọi hành động và luôn xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, liên quan đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Trong quá trình nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, Đảng ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Đại hội XII của Đảng tiếp tục chỉ rõ: “Tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; chủ động phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”. Đảng ta yêu cầu: “Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”.

Thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc, rường cột của quốc gia. Thanh niên có mạnh thì dân tộc mới mạnh; trong sức mạnh của dân tộc có sức mạnh của thanh niên. Thanh niên là lực lượng dồi dào về thể lực và trí lực, có tinh thần hăng hái, nhiệt tình, có khát vọng cống hiến, có tinh thần hội nhập, là lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng của các thế hệ tiền bối và có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Vì vậy, Đảng ta luôn coi trọng vai trò và huy động sức mạnh của thanh niên, coi thanh niên là “chủ nhân tương lai của đất nước”, “là mùa xuân của dân tộc”…Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, trước những diễn biến phức tạp của tình hình trong và ngoài nước, là cánh tay đắc lực, đội hậu bị tin cậy của Đảng, là lực lượng đông đảo, đầy nhiệt huyết tham gia chủ động và tích cực vào các hoạt động phòng, chống các hoạt động phá hoại, xâm phạm tư tưởng của Đảng của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh, trật tự và ổn định chính trị của địa phương, đất nước càng đòi hỏi lực lượng thanh niên phải phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.. Do đó, thanh niên cần là lực lượng xung kích, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cực đoan, thiếu thiện chí.

Một số giải pháp nâng cao vai trò của thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Để nâng cao được vai trò hạt nhân chính trị của thanh niên trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, cần thực hiện một số giải pháp sai:

Thứ nhất, tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Hiện nay, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho thanh niên về những nội dung theo Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” thông qua những bài viết, bài nói chuyện toạ đàm, thông tin chuyên đề về Nghị quyết.

Chủ thể tuyên truyền có thể là Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội; quan trọng nhất là tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên - những tổ chức chính trị - xã hội liên quan trực tiếp đến thanh niên. Không ngừng tìm tòi, đổi mới nội dung, phương thức, hình thức tuyên truyền giáo dục, sáng tạo, linh hoạt gắn với đặc điểm thanh niên ở mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi vùng, miền để thu hút sự quan tâm, chú ý của thanh niên; giúp cho thanh niên hiểu đúng, hiểu đủ tinh thần của nghị quyết và ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thứ hai, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên về việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đoàn viên, thanh niên là một lực lượng đông đảo. Đoàn viên thanh niên đại diện cho sức trẻ có tri thức và tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách để phấn đấu vương lên; phấn đấu cho lý tưởng và luôn nêu cao tinh thần tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ. Do đó, cần tăng cường giáo dục cho thanh niên những kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để thanh niên vững tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Ngoài ra, cần tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho thanh niên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Qua các lớp học, đoàn viên thanh niên sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng như những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách đang đặt ra trong công tác tư tưởng, lý luận hiện nay; kỹ năng nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và các kỹ năng đấu tranh phản bác; kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, kỹ năng viết bài báo, tạp chí, biên tập tin, bài đa phương tiện, xây dựng sản phẩm phát thanh, truyền hình, video clip tuyên truyền, đấu tranh trên mạng xã hội, tham gia cuộc thi chính luận; kỹ năng xây dựng và tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Thứ ba, có cơ chế, chính sách đa dạng và đổi mới các hình thức đoàn kết, tập hợp thanh niên của tổ chức đoàn trong việc huy động thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thanh niên vốn là lực lượng đông đảo trong xã hội nên tổ chức đoàn phải phát huy vai trò của mình để đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Muốn vậy, tổ chức đoàn các cấp cần có những cách thức phù hợp để tập hợp lực lượng thanh niên. Mở rộng kết nối các lực lượng thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn, miền múi, hải đảo, thanh niên học sinh, sinh viên, thanh niên công chức, viên chức, lực lượng vũ trang… tạo thành một mặt trận rộng rãi, có tính tổ chức, kỷ luật của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cần phát hiện, nắm bắt những thanh niên có năng lực, có nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm để xây dựng những đội thông tin viên phản ứng nhanh, xung kích; viết tin, bài, chia sẻ, lan tỏa rộng rãi những thông tin tốt; đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc trên các kênh truyền thông. Các tổ chức đoàn cần mở rộng kết nối các lực lượng thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn, miền núi, hải đảo, thanh niên học sinh, sinh viên, thanh niên công chức, viên chức, lực lượng vũ trang…, tạo thành một mặt trận đấu tranh rộng rãi, có tính tổ chức, kỷ luật.

Thứ tư, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò “nêu gương”, cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ đoàn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Nâng cao trách nhiệm vai trò “nêu gương” của đội ngũ cán bộ đoàn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐ của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn” nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ đoàn gương mẫu về mọi mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Mỗi cán bộ đoàn cần tiên phong, đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW; tích cực học tập lý luận chính trị để trang bị kiến thức, nâng cao “khả năng miễn dịch”, tăng cường “sức đề kháng” trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Ngoài ra, các cán bộ đoàn cần tích cực, xung kích trong việc tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; đồng thời, tích cực đấu tranh phản bác các thông tin có nội dung sai trái, xuyên tạc về nền tảng tư tưởng của Đảng, chia sẽ kinh nghiệm tuyên truyền, đấu tranh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Sự tiên phong, xung kích của đội ngũ cán bộ đoàn các cấp sẽ góp phần lan tỏa, cổ vũ, khích lệ tinh thần trách nhiệm của thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thứ năm, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Sự chủ động trong rèn luyện bản lĩnh chính trị, tích cực trong học tập nâng cao trình độ, tu dưỡng phẩm chất đạo đức của thanh niên là yếu tố cơ sở nền tảng để mỗi thanh niên chủ động, tích cực, tự giác tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Mỗi đoàn viên thanh niên cũng phải cần không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, tăng cường khả năng “miễn dịch”, nâng cao “sức đề kháng” trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các đối tượng xấu.

Đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay là cuộc chiến đấu lâu dài, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có quyết tâm cao, tiến hành thường xuyên, liên tục, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, các cấp, các ngành để góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống của toàn xã hội nói chung và tổ chức Đoàn nói riêng. Đây tuy là nhiệm vụ rất khó khăn, nhiều thử thách nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và bằng lý tưởng, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của thanh niên, nhiệm vụ này sẽ tiếp tục dành được những thắng lợi to lớn, tiếp nối truyền thống vẻ vang hơn 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và truyền thống hơn 90 năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh./.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 • Hình_LD

  Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với trường Chính trị

 • Bế giảng C17

  Lễ Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận Chính trị C17 Lâm Đồng

 • DH ĐOAN TRUONG

  Đại hội Đoàn TNCSHCM trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2022 - 2027

 • HN CBCC 2022

  Hội nghị Công chức, Viên chức và Người lao động năm 2022

 • Bế giảng K36

  Lễ Bế giảng lớp Trung cấp LLCT-HC K36 hệ tập trung

 • DH Chi bo 1

  Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022-2025 (Đại hội mẫu)

THỐNG KÊ TRUY CẬP
001197054
Đang truy cập : 18