Chủ nhật, 21/07/2024

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI THAO CỤM THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHU VỰC NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN NĂM 2024

Thứ hai, 12 Tháng 9 2022 14:33

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÂM ĐỒNG PHÁT HUY VAI TRÒ LÀ KÊNH TUYÊN TRUYỀN, PHỐ BIẾN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG ĐẾN ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÂM ĐỒNG PHÁT HUY VAI TRÒ LÀ KÊNH TUYÊN TRUYỀN, PHỐ BIẾN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG ĐẾN ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN

 

 • Nguyễn Thị Khánh Linh – Bí thư Đoàn trường

 

          Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là “đội dự bị tin cậy của Đảng”, là “người bạn tin cậy”, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, có vai trò rất quan trọng trong giáo dục, định hướng tư tưởng cho thanh niên, đặc biệt là khi đứng trước các vấn đề nhạy cảm. Trong những năm qua, đặc biệt là từ khi Nghị quyết 35-TW/NQ của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” ra đời thì việc tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng càng có vai trò quan trọng hơn nhằm giúp giáo dục, định hướng tư tưởng cho thanh niên.

          Với mục tiêu đặt ra trong Chương trình công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm 2022 là 100% đoàn viên, thanh niên được tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên luôn được Đoàn trường Chính trị Lâm Đồng quan tâm, chú trọng gắn với đổi mới phương pháp, chủ động sáng tạo trong cách thức tổ chức triển khai, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin. Từ đó, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện, góp phần đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống.

H1_Linh.JPGH2_Linh.JPG

Đoàn viên, thanh niên trường Chính trị Lâm Đồng sôi nổi tham gia học tập, quán triệt

Nghị quyết của Đảng

          Theo đó, triển khai học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp luôn được Đoàn trường quan tâm và thực hiện khá hiệu quả. Các hoạt động tập trung, các buổi sinh hoạt chi đoàn tuyên truyền các nội dung của nghị quyết được phổ biến đến đông đảo đoàn viên, thanh niên dưới nhiều hình thức như tổ chức hội nghị, diễn đàn, sinh hoạt định kỳ, đăng tải tài liệu học tập, thiết kế PowerPoint và chia sẻ trên trang facebook của Đoàn trường, tham gia cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”... Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, tùy vào tình hình thực tế Đoàn trường cũng đã chủ động lựa chọn những hình thức tổ chức phù hợp như: Hình thức tập trung, hình thức trực tuyến; diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chi đoàn chủ điểm...

H3_Linh.JPGH4_Linh.JPG

          Qua các buổi sinh hoạt, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng đã giúp nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động của đoàn viên, thanh niên trong việc học tập, nghiên cứu các nghị quyết, chủ trương của Đảng. Đồng thời, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, cổ vũ đoàn viên, thanh niên phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chủ trương của Đảng.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 • Hình_LD

  Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với trường Chính trị

 • Bế giảng C17

  Lễ Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận Chính trị C17 Lâm Đồng

 • DH ĐOAN TRUONG

  Đại hội Đoàn TNCSHCM trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2022 - 2027

 • HN CBCC 2022

  Hội nghị Công chức, Viên chức và Người lao động năm 2022

 • Bế giảng K36

  Lễ Bế giảng lớp Trung cấp LLCT-HC K36 hệ tập trung

 • DH Chi bo 1

  Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022-2025 (Đại hội mẫu)

THỐNG KÊ TRUY CẬP
001198120
Đang truy cập : 17