TRUY CẬP   :  870213
Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng tháng 12/2014 Hội thảo khoa học "Thực trạng và giải pháp thực hiện chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng" Thông tin về: Kết quả đi thực tế năm 2014 của khoa Lý luận Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tháng 9 năm 2014
 
Trường Chính trị Lâm Đồng được thành lập theo Quyết định
Xem tiếp
Đào tạo, Bồi dưỡng
Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng tháng 12/2014
...

Chi tiết
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tháng 9 năm 2014
...

Chi tiết
Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng tháng 7 năm 2014 của trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng
...

Chi tiết
Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng tháng 6 năm 2014
...

Chi tiết
Thông tin khoa học
Hội thảo khoa học "Thực trạng và giải pháp thực hiện chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng"
...

Chi tiết
Hội thảo xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
     Sáng ngày 3/10, trường chính trị Lâm Đồng tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”....

Chi tiết
NHẬN THỨC VÀ VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI VỀ: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2012-2020

     Thực tiễn hơn 26 năm đổi mới, trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta đã không ngừng nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện ngày càng có hiệu quả các hệ thống chính sách, trong đó có chính sách xã hội, điều này đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

...

Chi tiết
VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

Trong chiến lược xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của Đảng ta, gia đình được xem là một thành tố lớn của văn hóa, góp phần làm nên bản sắc và sự tiên tiến của nền văn hóa dân tộc, được thể hiện trong việc giáo dục con người từ tuổi ấu thơ đến tuổi trưởng thành, song song với nhà trường và nhiều tổ chức xã hội khác.

...

Chi tiết
Tin tức hoạt động
Thông tin về: Kết quả đi thực tế năm 2014 của khoa Lý luận Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
...

Chi tiết
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính Khoá 11, hệ chính quy
...

Chi tiết
Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính K10, hệ tại chức (Khoá học 2012 - 2014)
...

Chi tiết
QUY ĐỊNH VỀ KÝ NHÁY, KÝ TẮT TRONG VĂN BẢN
...

Chi tiết
Văn bản hướng dẫn
LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013
...

Chi tiết
HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
...

Chi tiết
Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Chính quyền, Đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (Hệ trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính)
...

Chi tiết
Về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn.
Quyết định số 471/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, về việc......

Chi tiết
Tiêu đề
 
Nội dung
 
  
  Tin nổi bật
  Liên kết