Thứ sáu, 16/04/2021

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 46 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2021) VÀ 135 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/5/1886 - 01/5/2021)

Thứ sáu, 26 Tháng 3 2021 15:09

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG

 Nghiên cứu khoa học là một trong những công việc quan trọng của những người làm công tác giảng dạy. Nghiên cứu khoa học giúp người giảng viên có thêm kiến thức để từ đó góp phần vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy, dặc biệt là đối với đội ngũ giảng viên của Khoa Xây dựng Đảng hiện nay.

 Cùng với hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học là thước đo năng lực chuyên môn của giảng viên vì việc tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học sẽ giúp giảng viên có điều kiện đào sâu, nắm bắt chặt chẽ hơn kiến thức chuyên môn mà mình đang trực tiếp giảng dạy nhằm kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung kiến thức chưa chuẩn xác trong bài giảng của mình, mặt khác, vừa có điều kiện mở rộng, hiểu biết nhiều hơn những kiến thức từ các chuyên ngành khác. Quá trình tham gia nghiên cứu khoa học sẽ góp phần phát triển tư duy, năng lực sáng tạo, khả năng làm việc độc lập, trau dồi tri thức và các phương pháp nhận thức khoa học của giảng viên, đồng thời hình thành ở giảng viên những phẩm chất của nhà nghiên cứu.

Thực tiễn và lý luận chứng minh rằng, nghiên cứu khoa học và giảng dạy có mối quan hệ hữu cơ với nhau, gắn kết chặt chẽ và hỗ trợ cho nhau. Nghiên cứu khoa học tạo cơ sở, điều kiện, tiền đề nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, ngược lại, công tác giảng dạy sẽ phản ánh kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học. Như vậy, nghiên cứu khoa học là hoạt động, là một trong những nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu của đội ngũ giảng viên trong các trường Chính trị, nhất là đối với đội ngũ giảng viên của Khoa Xây dựng Đảng, trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng hiện nay.

Tổng số giảng viên của Khoa xây dựng Đảng hiện gồm 6 đồng chí, trong đó có 01 giảng viên là Trưởng khoa, 05 đồng chí giảng viên. Về trình độ có 05 thạc sỹ, 01 cử nhân. Đồng thời với nhiệm vụ giảng dạy, trên cơ sở Quy chế nghiên cứu khoa học của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ban hành kèm theo Quyết định số 2252-QĐ/HVCTQG, ngày 02/5/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), căn cứ chức năng, nhiệm vụ, mỗi giảng viên trong Khoa phải tham gia nghiên cứu khoa học, được thể hiện bằng các đề tài khoa học, chuyên đề, tham luận khoa học, bài viết hội thảo, tọa đàm, nội san, tham gia các đề tài khoa học nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và học tập của giảng viên của khoa.

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu khoa học của các giảng viên trong Khoa đã đạt được nhiều kết quả như: 100% giảng viên của Khoa tham gia viết bài hội thảo, nội san trong và ngoài nhà trường, có giảng viên trong năm viết 5,6 bài trở lên, có giảng viên tham gia nghiên cứu đề tài khoa học, vượt định mức giờ nghiên cứu khoa học theo quy định. Đồng  thời, giảng viên của Khoa cũng hoàn thành việc đi nghiên cứu thực tế theo qui định, chủ yếu là đi dẫn các lớp đi thực tế, đi thực tế với đoàn của Nhà trường.

Bên cạnh những kết những kết quả đạt được, công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên trong Khoa còn những hạn chế như: Công tác nghiên cứu khoa học của các giảng viên trong Khoa chưa thực sự có chiều sâu; bài viết cho Nội san, Hội thảo khoa học tuy đã đảm bảo về số lượng nhưng vẫn còn có bài viết chất lượng chưa cao; chưa có nhiều bài viết cho Trang thông tin điện tử của Nhà trường, báo Trung ương, địa phương. Các giảng viên của Khoa chưa thực hiện được đề tài khoa học, chưa đưa ra được đề tài để nghiên cứu.

Những hạn chế nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó do một số giảng viên trong Khoa chưa có sự chủ động, chưa đầu tư đúng mức cho công tác nghiên cứu khoa học, chỉ nghiên cứu cho đủ công trình theo quy định; việc phân bổ thời gian cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học chưa phù hợp; do nhiệm vụ giảng dạy chi phối nên đội ngũ giảng viên của Khoa đầu tư nhiều thời gian chuẩn bị bài, lên lớp nên có phần ảnh hưởng đến đầu tư cho công tác nghiên cứu và thực hiện các hoạt động khoa học; một bộ phận giảng viên chưa chủ động thiết lập mối quan hệ với các cơ quan, đơn vị sở hữu các nguồn tài liệu nên khi tham khảo nguồn tài liệu để viết bài, làm đề tài còn lệ thuộc vào Internet dẫn đến bài viết, đề tài không phong phú và chưa sát với thực tế.

Ngoài ra, hệ thống cơ sở vật chất, đặc biệt là nguồn tư liệu liên quan đến chuyên môn cuả Khoa từ thư viện còn hạn chế, làm giảm hiệu quả và khó khăn cho công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên trong Khoa. Một số giảng viên của Khoa vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong việc thực hiện một sản phẩm khoa học, còn loay hoay, lúng túng trong việc chọn đề tài để viết bài.

Trong thời gian tiếp theo, nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên Khoa Xây dựng Đảng, theo tôi cần thực hiện một số giải pháp như sau:

Một là, nhóm giải pháp đối với lãnh đạo Khoa, gồm có:

Thứ nhất, khuyến khích giảng viên nêu ý tưởng các đề tài khoa học, hội thảo khoa học bám sát chủ trương, định hướng của Đảng. Hướng các đề tài nghiên cứu vào phục vụ trực tiếp, hiệu quả cho công tác đào tạo, bồi dưỡng. Kết quả thực hiện các đề tài phải có khả năng cung cấp những luận cứ khoa học bổ sung cho bài giảng; góp phần làm sáng tỏ những nguyên lý, lý luận đó vào thực tiễn.

Thứ hai, ưu tiên dành cho giảng viên trẻ các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học từ đơn giản đến phức tạp, từ cấp nhỏ đến cấp lớn; Trước hết là nghiên cứu những vấn đề cụ thể, trực tiếp phục vụ cho hoạt động giảng dạy.

Thứ ba, phân công giảng viên có kiến thức, kinh nghiệm và năng lực hướng dẫn, bồi dưỡng, giúp đỡ giảng viên trẻ về cách thức phát hiện, lựa chọn vấn đề nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn quy trình nghiên cứu khoa học để công tác nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả cao nhất.

Thứ bốn, tiếp tục coi việc nghiên cứu khoa học là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét và xếp loại thi đua giữa các giảng viên hằng năm.

Thứ năm, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác nghiên cứu khoa học.

Hai là, nhóm giải pháp đối với giảng viên của Khoa:

Thứ nhất, mỗi giảng viên phải tự ý thức được tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học đối với sự phát triển nghề nghiệp của mình, tìm hiểu và nắm rõ nội dung quy chế hoạt động khoa học.

Mỗi cán bộ, giảng viên phải thấy được giảng dạy và nghiên cứu khoa học là hai nhiệm vụ có quan hệ thống nhất; nghiên cứu khoa học chính là nhiệm vụ bắt buộc thường xuyên đối với tất cả giảng viên, từ đó giúp từng cá nhân tự giác, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

Thứ hai, mỗi giảng viên phải chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học của từng năm dựa trên kế hoạch của Nhà trường và lĩnh vực giảng dạy, nhu cầu của bản thân. Giảng viên phải chủ động, có sự đầu tư, phân bổ thời gian hợp lí cho công tác nghiên cứu khoa học.

Thứ ba, giảng viên trong Khoa phải tích cực tham gia viết bài Hội thảo, bài nội san, viết bài cho Trang thông tin điện tử của Nhà trường, báo Trung ương, địa phương. Các giảng viên của Khoa tham gia thực hiện được đề tài khoa học.

Thứ bốn, giảng viên phải chủ động thiết lập mối quan hệ với các cá nhân, tổ chức nơi lưu trữ các nguồn tài liệu để phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học.

Hiện nay, tri thức khoa học ngày càng có vai trò quan trọng, do đó việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giảng viên Khoa Xây dựng Đảng lại càng có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường Chính trị Lâm Đồng, hướng đến đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại trong bối cảnh hội nhập toàn cầu./.

ThS Chu Thị Thu Trang

  Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

Tài liệu tham khảo:

1. ĐCSVN: Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 Hội nghị Trung ương 6 khóa XI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

2.  Nguyễn Bích Thủy: “Thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong các trường đại học”, undefined, ngày 7/3/2014.

3. Báo cáo tổng kết công tác Khoa năm 2020

Điểm tin

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 • Đại hội Đảng bộ trường Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025

  Đại hội Đảng bộ NK 2020-2025

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  BCH ra mắt Đại hội

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Hội thảo khoa học

  Hội thảo khoa học 

 • Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ

  Hội nghị Đảng bộ

 • Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ

  Hội nghị Đảng bộ

 • Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ

  Hội nghị tổng kết Đảng bộ 2020

 • Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ

  Hội nghị tổng kết Đảng bộ 2020

 • Bế giảng

  Bế giảng lớp TCLLCT-HC K 32

 • Bế giảng

  Bế giảng lớp TCLLCT-HC K 32

 • Bế giảng

  Bế giảng lớp TCLLCT-HC K 75

 • Bế giảng

  Bế giảng lớp TCLLCT-HC K 75

THỐNG KÊ TRUY CẬP
001056736
Đang truy cập : 10