Thứ ba, 05/07/2022

 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÂM ĐỒNG

Thứ hai, 04 Tháng 10 2021 15:56

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRONG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG

                                        Nguyễn Thị Khánh LinhKhoa Nhà nước và pháp luật

Đảng ta đã khẳng định “Xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước". Vì vậy, với vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh thì việc phát triển đảng viên từ đoàn viên, thanh niên giữ một vai trò hết sức quan trọng nhằm tăng thêm nguồn lực cho Đảng. Công tác phát triển đảng viên mới góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục của Đảng Cộng sản Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chất lượng đảng viên mới, đảng viên trẻ tuổi cũng ngày một nâng cao.

Những năm qua, Đoàn Thanh niên không ngừng phát huy vai trò của mình thông qua công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng cho đoàn viên thanh niên, làm tốt công tác giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng để Đảng xem xét kết nạp... Nhiều đồng chí đoàn viên thanh niên sau khi được kết nạp vào Đảng đã phát huy tốt hơn tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong của người đảng viên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thông qua các buổi sinh hoạt đoàn, thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Chương trình rèn luyện đoàn viên”, các hoạt động “Vì đàn em thân yêu”… đã thực sự tạo được môi trường cho đoàn viên thanh niên rèn luyện bản thân, qua đó đã xuất hiện nhiều đoàn viên ưu tú, các hạt nhân phong trào, là nguồn để bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng.

Để phát huy tốt vai trò của Đoàn Thanh niên trong công tác phát triển Đảng, trong thời gian tới cần tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung nhiệm vụ và giải pháp như sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, phát huy ý thức tự giáo dục, rèn luyện của đoàn viên, thanh niên. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Nâng cao nhận thức của thanh niên về Đảng, đó là: “xung kích đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; tích cực tham gia bảo vệ Đảng, trước hết là bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, đấu tranh chống lại những luận điểm xuyên tạc, chống phá Đảng của các thế lực thù địch”; xây dựng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.

Hai là, xây dựng các cơ sở Đoàn thật sự vững mạnh, trở thành bộ phận quan trọng trong công tác phát triển đảng. Xây dựng cơ sở Đoàn vững mạnh trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, thật sự là người bạn tin cậy của thanh niên, nơi chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, dẫn dắt thanh niên vượt qua những khó khăn, bồi dưỡng niềm tin, tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng với thanh niên. Để thực hiện được nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm này đòi hỏi các cơ sở đoàn phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các loại hình đoàn kết, tập hợp thanh niên. Các chương trình hoạt động của Đoàn một mặt phải phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, mặt khác cần quan tâm bồi dưỡng, hỗ trợ thanh niên, đồng hành cùng thanh niên.

Ba là, chủ động, tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ trẻ cho Đảng; tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua các phong trào, hoạt động sẽ tạo động lực cho đoàn viên rèn luyện, cống hiến; tạo môi trường cho thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên. Đoàn Thanh niên trực tiếp tham gia công tác phát triển đảng viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú, giáo dục và rèn luyện đảng viên trẻ, góp phần xây dựng Đảng về tổ chức. Đây là nguồn lực to lớn, có chất lượng vừa làm cho tổ chức đảng thêm vững mạnh, vừa trẻ hóa đội ngũ của Đảng, tăng cường sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng. Trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, cần thực hiện đúng quy trình, coi trọng chất lượng chính trị để nâng cao tỷ lệ đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng kết nạp.

Bốn là, tranh thủ sự lãnh chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, sự quan tâm tạo điều kiện của Lãnh đạo cơ quan; sự phối kết hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị. Tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; tạo điều kiện, hỗ trợ về mặt thời gian và kinh phí để Đoàn cơ sở tham gia, tổ chức nhiều hoạt động mang lại hiệu quả, ý nghĩa; tạo ra môi trường thu hút, tập hợp, giáo dục thanh niên, xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên” để thực hiện mục tiêu, lý tưởng cao cả và xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng.

Điểm tin

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 • Đại hội Đảng bộ trường Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025

  Đại hội Đảng bộ NK 2020-2025

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  BCH ra mắt Đại hội

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Hội thảo khoa học

  Hội thảo khoa học 

 • Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ

  Hội nghị Đảng bộ

 • Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ

  Hội nghị Đảng bộ

 • Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ

  Hội nghị tổng kết Đảng bộ 2020

 • Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ

  Hội nghị tổng kết Đảng bộ 2020

 • Bế giảng

  Bế giảng lớp TCLLCT-HC K 32

 • Bế giảng

  Bế giảng lớp TCLLCT-HC K 32

 • Bế giảng

  Bế giảng lớp TCLLCT-HC K 75

 • Bế giảng

  Bế giảng lớp TCLLCT-HC K 75

THỐNG KÊ TRUY CẬP
001094277
Đang truy cập : 3