Chủ nhật, 03/07/2022

 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÂM ĐỒNG

Thứ ba, 09 Tháng 11 2021 11:12

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN THAM GIA BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

                                        ThS. Liễu Văn Bảo – Khoa Xây dựng Đảng

Tóm tắt: Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết khẳng định đây là nhiệm vụ rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ, nên đó là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó có lực lượng thanh niên.

Từ khóa: Việt Nam; Thanh niên, Nghị quyết 35.

Ở Việt Nam, thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi là một lực lượng đông đảo, chiếm khoảng 30% dân số. Đây là lực lượng có nhiều tiềm năng về sức khỏe, trí tuệ và khả năng thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường trong nước và quốc tế. Thực tế những năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, thanh niên có sự phát triển toàn diện, trình độ học vấn được nâng lên, tầm vóc và thể trạng được cải thiện. Tỷ lệ thanh niên được đào tạo ngày càng tăng nhanh trong cơ cấu lực lượng lao động. Phần lớn thanh niên có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, phát huy truyền thống cách mạng, thể hiện rõ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, có hành động thiết thực, cụ thể vì cộng đồng.

 Tuy nhiên, hiện nay một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, có biểu hiện “nhạt Đảng”, “khô Đoàn”, “xa rời chính trị”. Thanh niên bị các thế lực xấu, thù địch lợi dụng, tác động, lôi kéo, kích động đã có những việc làm đi ngược lại bản chất, truyền thống vẻ vang của Đoàn và trái với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc. Do đó, cần phải có những giải pháp hữu hiệu để đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng, bảo vệ thanh niên trước sự lôi kéo, mua chuộc, xúi giục của các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị.

Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng hàng đầu này, cần phải tập trung thực hiện tốt những giải pháp cơ bản sau:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách phù hợp, giúp từng bước hình thành ý thức chính trị, ý thức trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân và xã hội, giúp bồi đắp dần và nâng cao bản lĩnh chính trị của thanh niên, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Hai là, bản thân mỗi thanh niên phải nâng cao ý thức trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi kiến thức, kỹ năng để có đủ bản lĩnh chính trị, có trình độ cao, có năng lực tư duy và hoạt động thực tiễn hiệu quả.

Hiện nay trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và tốc độ phát triển công nghệ thông tin như vũ bão, thanh niên cần chuẩn bị tốt nhất cho mình hành trang để hội nhập, chủ động trang bị các kỹ năng mới về tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tự phê bình, kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng về cuộc sống, kỹ năng số. Chỉ có như vậy, thanh niên mới gia nhập được xu thế mới, có bản lĩnh vươn lên những đỉnh cao của trí tuệ để xây dựng cho bản thân mình một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, làm chủ nghề nghiệp, xây dựng quê hương ngày càng phát triển; tiên phong, xung kích trong mọi lĩnh vực, năng động, sáng tạo, đi đầu trong các phong trào thi đua và là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, mài sắc tư duy lý luận để bảo vệ tư tưởng, đường lối của Đảng, mạnh dạn đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Ba là, nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên. Huy động mọi nguồn lực xã hội, đầu tư ngân sách thoả đáng để đẩy mạnh dạy nghề, phổ cập sơ cấp nghề cho thanh niên, nhất là tập trung dạy nghề cho thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ, thanh niên dân tộc thiểu số. Tạo môi trường thuận lơi để các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuầt tạo việc làm mới và tăng thu nhập cho thanh niên, cải thiện đời sống. Khuyến khích thanh niên làm giàu chính đáng và biểu dương, tôn vinh thanh niên làm kinh tế giỏi.

Cuộc chiến đấu tranh chống những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ ngày một ngày hai là được, không chỉ có một đoàn viên, thanh niên là chống được, mà đó là một cuộc chiến trên mặt trận tư tưởng lâu dài, trường kỳ và cần sự vào cuộc của cả hệ thống xã hội. Với vai trò là những người chủ tương lai của đất nước, thiết nghĩ mỗi đoàn viên thanh niên chúng ta hôm nay cần phải là những người sử dụng mạng xã hội thông thái, luôn đặt mình trong mặt trận, luôn ở tuyến đầu, tiên phong trong cuộc chiến đấu tranh chống các quan điểm sai trái để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tài liệu tham khảo

1. Ban Chấp hành Trung ương: Số 25- NQ/TW, ngày 25/ 7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Hà Nội 2008.

2. Bộ Chính trị: Số 35 –NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Hà Nội 2018.

3. Thủ tướng Chính phủ: Số 1331/QĐ-TTg, ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Ban hành chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 -2030”, Hà Nội 2021.

Điểm tin

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 • Đại hội Đảng bộ trường Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025

  Đại hội Đảng bộ NK 2020-2025

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  BCH ra mắt Đại hội

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Hội thảo khoa học

  Hội thảo khoa học 

 • Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ

  Hội nghị Đảng bộ

 • Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ

  Hội nghị Đảng bộ

 • Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ

  Hội nghị tổng kết Đảng bộ 2020

 • Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ

  Hội nghị tổng kết Đảng bộ 2020

 • Bế giảng

  Bế giảng lớp TCLLCT-HC K 32

 • Bế giảng

  Bế giảng lớp TCLLCT-HC K 32

 • Bế giảng

  Bế giảng lớp TCLLCT-HC K 75

 • Bế giảng

  Bế giảng lớp TCLLCT-HC K 75

THỐNG KÊ TRUY CẬP
001094112
Đang truy cập : 27