Thứ tư, 29/09/2021

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG (29/9/1976 - 29/9/2021)

Thứ hai, 09 Tháng 8 2021 09:07

PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀO CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC HIỆN NAY

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi có ý nghĩa và tầm vóc lịch sử to lớn, để lại nhiều bài học lịch sử vô giá cho cách mạng Việt Nam trong tiến trình phát triển. Trong đó, bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là bài học có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, đã được Đảng ta kế thừa, vận dụng thành công trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975) giành độc lập dân tộc, hoà bình, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội cũng như trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hôm nay.           

Kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám (1945 - 2021) và Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9) và hơn 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang phát huy tối đa tinh thần, ý chí quyết tâm, huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

Cách đây 76 năm, ngày 19 tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, nhân dân Việt Nam đã bừng bừng khí thế cách mạng, vùng dậy đấu tranh cướp chính quyền từ tay phát xít Nhật, giải phóng dân tộc thoát khỏi ách thống trị của bọn thực dân, phong kiến, làm nên cuộc tổng khởi nghĩa lật đổ chế độ thống trị của kẻ thù. Cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 long trời lở đất, mở ra một bước ngoặt mới của lịch sử dân tộc Việt Nam. Chỉ trong vòng hai tuần lễ, cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền đã diễn ra trên khắp cả nước. Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã được ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một trong những mốc son chói lọi nhất của thế kỷ XX.

Ngày 2/9/1945, tại Vườn hoa Ba Đình lịch sử, thay mặt nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn đã dẫn những tư tưởng về quyền con người đã được ghi trong bản Tuyên ngôn độc lập của nước Pháp (1776) và bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Mỹ (1789) là “những tư tưởng bất hủ”, những “lẽ phải không ai chối cãi được”. Tuyên ngôn khẳng định: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập! Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám là biểu tượng rực rỡ của tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường, không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ và khát vọng tự do, hòa bình, ấm no, hạnh phúc của toàn dân tộc ta đã được tôi luyện, hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử và trưởng thành trong 15 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó là minh chứng sinh động về sức mạnh đồng thuận của cả dân tộc Việt Nam, khi được Đảng khơi dậy, tổ chức tập hợp với tinh thần tự lực, tự cường. Thắng lợi đó đã khẳng định trong thực tế lòng tin tuyệt đối của quần chúng nhân dân vào đường lối cứu nước, giải phóng dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát huy bài học sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong Cách mạng tháng Tám và hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trên cơ sở tổng kết thực tiễn, Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo nhân dân ta thực hiện sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa và đạt được những thành tựu trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại đã tạo thế và lực mới cho sự phát triển đất nước, khẳng định sự nghiệp cách mạng nước ta đang vững bước đi lên. Trong sự nghiệp giành và giữ độc lập, chính quyền, xây dựng, đổi mới đất nước đòi hỏi chúng ta phải luôn khắc ghi những bài học kinh nghiệm và phát huy mạnh mẽ tinh thần Cách mạng tháng Tám năm 1945 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là phải xây dựng một Đảng Mác - Lênin vững mạnh, ăn sâu bám rễ trong quần chúng, không ngừng nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của Nhà nước; nắm vững nguyên tắc giành, giữ và bảo vệ chính quyền; nhận thức và nắm bắt được thời cơ, đẩy lùi nguy cơ và thách thức; xây dựng và củng cố lực lượng cách mạng, phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

76 năm  đã trôi qua kể từ thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám, đặc biệt là 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, vượt qua bao sóng gió, thác ghềnh, dân tộc Việt Nam tạo nên vóc dáng tự hào, ngời lên những phẩm chất, tinh hoa của dân tộc ngàn năm văn hiến của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Từ một dân tộc nô lệ, dân tộc Việt Nam đã “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, ngày càng có vị thế xứng đáng trên trường quốc tế. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Kinh tế tăng trưởng nhanh, cơ sở vật chất được tăng cường, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, tình hình CT-XH ổn định; QP-AN được giữ vững. Đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh Covit - 19 hiện nay, tinh thần đoàn kết triệu người như một ấy lại được phát huy mạnh mẽ. Vị thế đất nước không ngừng được nâng cao, mở ra triển vọng ngày càng tốt đẹp. Chúng ta hiểu rằng con đường phía trước còn không ít chông gai, thách thức nhưng mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh là mẫu số chung của hơn 90 triệu người dân Việt Nam yêu nước đã, đang và sẽ tạo nên sức mạnh dời non lấp biển trên trận tuyến đẩy lùi dịch bệnh, đói nghèo, lạc hậu, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp phát triển. 

Thực tiễn cách mạng Việt Nam 76 năm qua là hiện thực sinh động chứng tỏ sự phát huy sức mạnh toàn dân tộc là đường lối chiến lược cơ bản, lâu dài của cách mạng, là sự tiếp tục phát triển và hoàn thiện đường lối, quan điểm của Đảng trong điều kiện lịch sử mới. Những bài học quý giá từ tinh thần đoàn kết toàn dân tộc của Cách mạng tháng Tám luôn giữ nguyên giá trị trong suốt chặng đường đấu tranh vì độc lập tự do của toàn dân tộc và mãi ngời sáng trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Tinh thần cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt, niềm tin tất thắng vào đường lối của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, những thành quả to lớn đáng tự hào trong đổi mới là hành trang, điều kiện thôi thúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta ra sức nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2021; phát huy tối đa tinh thần, ý chí quyết tâm, huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra; quyết giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trên con đường đổi mới, hội nhập quốc tế./.

___________________

 (1) Hồ Chí Minh: Toàn tập,  Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, t. 6, tr. 160

 (2) Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000.

 (3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 2011.

                Th.s  Ngô Thị Thu Hằng

Khoa Xây dựng Đảng

 

Điểm tin

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 • Đại hội Đảng bộ trường Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025

  Đại hội Đảng bộ NK 2020-2025

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  BCH ra mắt Đại hội

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Hội thảo khoa học

  Hội thảo khoa học 

 • Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ

  Hội nghị Đảng bộ

 • Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ

  Hội nghị Đảng bộ

 • Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ

  Hội nghị tổng kết Đảng bộ 2020

 • Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ

  Hội nghị tổng kết Đảng bộ 2020

 • Bế giảng

  Bế giảng lớp TCLLCT-HC K 32

 • Bế giảng

  Bế giảng lớp TCLLCT-HC K 32

 • Bế giảng

  Bế giảng lớp TCLLCT-HC K 75

 • Bế giảng

  Bế giảng lớp TCLLCT-HC K 75

THỐNG KÊ TRUY CẬP
001070960
Đang truy cập : 13