Thứ ba, 03/10/2023

KỶ NIỆM 47 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÂM ĐỒNG (29/9/1976 - 29/9/2023)

Thứ ba, 11 Tháng 10 2022 09:02

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH VỰC LÝ LUẬN CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH VỰC LÝ LUẬN CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Nguyễn Văn Phước – Khoa Nhà nước & pháp luật

Đất nước ta bước vào thời kỳ mới, thời kỳ phát triển, uy tín và vị thế đã được khẳng định trên trường quốc tế. Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để phá hoại, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những thành quả của Đảng và Nhà nước ta đạt được. Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa trong việc bảo vệ đất nước trong giai đoạn hiện nay.

  1. Những vấn đề chung

Trong tác phẩm “Đường cách mệnh”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Phải giữ chủ nghĩa cho vững, Đảng phải có chủ nghĩa làm cốt và chủ nghĩa chân chính, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin, chủ nghĩa Mác - Lê nin”[1]. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho hành động; chỉ rõ đường lối, phương pháp cách mạng, chiến lược và sách lược trong việc tập hợp lực lượng; xây dựng phong trào, giáo dục và rèn luyện cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, phát triển đất nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong cương lĩnh đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã nêu rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”[2]. Như vậy, nền tảng tư tưởng của Đảng ta là xác định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kim chỉ nam cho hành động. Bên cạnh đó, nền tảng tư tưởng là các quan điểm của Đảng về các vấn đề xây dựng và phát triển đất nước, được thể hiện trong văn kiện của Đảng qua các kỳ đại hội.

Nền tảng tư tưởng là nền tảng tinh thần, ý thức, là một hệ thống những quan điểm, luận điểm mang tính nhất quán, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cá nhân, tổ chức, giai cấp, dân tộc; những quan điểm chỉ đạo trong nhận thức trên lĩnh vực chính trị, lý luận, văn hóa, … và được vận dụng vào thực tiễn. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề có tính nguyên tắc, một trong những quan điểm cơ bản, quan trọng, bao trùm trong hệ thống quan điểm lý luận của Đảng, liên quan trực tiếp đến hệ tư tưởng của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không ngừng vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng trong lĩnh vực lý luận chính là làm cho mọi cá nhân, tổ chức, Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào lý luận, vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; dùng lý luận chân chính để chỉ rõ những điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; chỉ rõ con đường chân lý, đúng đắn để xây dựng đất nước ngày càng phát triển, đạt được mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Vì vậy, Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch không tác rời nhau và cùng mục tiêu: bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhà nước, Nhân Dân và chế độ; xây dựng đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh.

2. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực lý luận cho cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn hiện nay

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người trực tiếp triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới Nhân dân, tới đời sống xã hội. Vì vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ảnh hưởng rất đến quá trình thực hiện nhiệm vụ, hoạt động thi hành công vụ. Đất nước ta đang bước vào thời kỳ mới, những thành quả cách mạng trong thời gian qua là tiền đề để đưa nước ta ngày càng hoàn thiện và phát triển. Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá, nói xấu, bôi nhọ, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trong lĩnh vực lý luận; làm cho một số cán bộ, công chức, viên chức dao động, lung lay nhận thức và làm theo những điều không đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Các thế lực thù địch sử dụng các phương thức chống phá: phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, bác bỏ học thuyết về chủ nghĩa Mác - Lênin, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; luận điệu xuyên tạc về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, phủ nhận thành quả phát triển đất nước.

Các thế lực thù địch sử dụng các hình thức và thủ đoạn chống phá: lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, phát thanh, truyền hình, mạng Internet,… để chuyển tải các quan điểm sai trái, thù địch nhằm tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá Đảng và Nhà nước ta, chẳng hạn như: VOA tiếng Việt, RFA, RFI, BBC Việt ngữ,… Mặc khác, thông qua hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, lợi dụng danh nghĩa công khai hợp pháp của những người có thân phận ngoại giao của nước ngoài ở Việt Nam, những người sang Việt Nam để thực hiện các dự án hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh tế, giáo dục, …để xuyên tạc, truyền bá tư tưởng phản động, sai trái. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch lợi dụng, tìm mọi cách tác động vào số cán bộ, đảng viên, công nhân, giới văn nghệ sĩ, tầng lớp trí thức trẻ,… để lôi kéo, truyền bá lối sống hưởng thụ phương Tây, làm thay đổi tư duy, từ đó “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Đồng thời, các thế lực thù địch lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, dân tộc và tôn giáo để gây sức ép về chính trị, kích động, đòi ly khai, luận điệu một quốc gia – một dân tộc”, chẳng hạn đòi thành lập Vương quốc Mông ở Tây Bắc, nhà nước Đềga độc lập ở Tây Nguyên, nhà nước Khơmer Crôm ở Nam Bộ và nhà nước Chăm độc lập ở Nam Trung Bộ.

Trong thời gian quan, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản trong việc phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực lý luận như: Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 01/8/2007 của Ban chấp hành Trung ương khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới; chỉ thị số 34-CT/TW ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về  tăng cường công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/10/2018 “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, cơ quan quản lý Nhà nước đã ban hành văn bản pháp luật: Luật Xuất bản 2012, Luật Báo chí 2016, Luật An ninh mạng 2018, … làm cơ sở pháp lý quan trọng trong việc phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các thế lực thù địch tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái chống phá thành tựu phát triển đất nước ta.

Hiện nay đất nước ta bước vào thời kỳ mới, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực lý luận là vô cùng quan trọng. Vì vậy, trong thời gian tới, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực lý luận cho cán bộ, công chức đề xuất một số kiến nghị, giải pháp:

- Một là, nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực lý luận trong giai đoạn hiện nay.

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực lý luận trước hết Đảng phải tự cường, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức,… từ đó bảo vệ, ngăn chặn và giữ vững, phát triển ngày càng vững mạnh. Yêu cầu các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương và cả hệ thống chính trị cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân dân cần nhận thức rõ cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài. Cần nhận thức rõ, đây là cuộc đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận, quan điểm của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ những giá trị đúng đắn, tiến bộ, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ đất nước và Nhân dân.

- Hai là, tiếp tục hoàn thiện các phương thức, hình thức bảo vệ  nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực lý luận

Trong thời gian quan, Đảng và Nhà nước ta đã sử dụng nhiều phương thức, hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặc các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên lĩnh vực lý luận và đã thu được nhiều kết quả khả quan như: sách, báo, tạp chí; lập các tranh mạng, diễn đàn để đấu tranh; bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chuyên trách; sử dụng đội ngũ tuyên truyền phản bác các luận điệu xuyên tạc,…

Cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng các bài viết phản biện, cần cập nhật những tri thức mới, những vấn đề từ thực tiễn để phản biện, đấu tranh những luận điệu xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

- Ba là, đẩy mạnh công  tác đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, tuyên truyền cho cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và học viên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về tầm quan trọng của công tác lý luận.

Cơ quan, đơn vị cần xây dựng và ban hành tài liệu về đấu tranh đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực lý luận để mọi người biết và phòng ngừa, ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc kịp thời.

Tổ chức và cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về công tác lý luận gắn với phương thức, hình thức đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực lý luận. Qua đó, nhận biết được các thủ đoạn và biết cách phòng ngừa, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu các thế lực thù địch.

- Bốn là, tăng cường trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, bồi dưỡng lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Cán bộ, công chức, viên chức không ngừng nghiên cứu, trao dồi các nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và vận dụng vào thực  tiễn đạt hiệu quả.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đầy đủ khả năng về lý luận, kết hợp với thực tiễn để đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù dịch trên lĩnh vực lý luận, trong hoạt động thực tiễn.

- Năm là, thường xuyên kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện quy định pháp luật trong lĩnh vực lý luận

Thông qua công tác kiểm tra sẽ phát hiện những sai phạm, từ đó có những biện pháp ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lý luận, nhằm nâng cao chất lượng công tác lý luận, chất lượng hoạt động thực thi công vụ.

Xử lý nghiêm những tổ chức đảng, cán bộ, công chức trong việc vi phạm cương lĩnh chính trị, Điểu lệ Đảng, Nghị quyết, quy định đảng viên không được làm; các quy định trong việc phát ngôn, để lộ bí mật của nhà nước; thông tin, tuyên truyền những thông tin sai lệch hoặc nói xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động,… làm ảnh hưởng, nguy hại đến cơ quan, tổ chức, cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Hiện nay, đất nước ta không ngừng tập trung triển khai thực hiện nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước mà Đại hội XIII đề ra. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn những luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên lĩnh vực lý luận là vô cùng quan trọng, cấp thiết. Qua đó, ngăn chặn được âm mưu diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ các thế lực thù địch; bảo vệ Đảng, nhà nước và Nhân dân; đưa đất nước ta phát triển, phồn vinh, xứng vai các cường quốc năm châu.

Tài liệu tham khảo

[1]: Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 2, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 280, 289.

[2]: Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 88.

[3]: Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội,2021, tr.109.