Thứ năm, 01/06/2023

KỶ NIỆM 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2023) VÀ 137 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/5/1886 - 01/5/2023)

Thứ hai, 30 Tháng 1 2023 16:21

NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÙ ĐỊCH

ThS. Nguyễn Thị Thành Minh

Khoa Nhà nước và Pháp luật

 

 

Từ khoá: nhiệm vụ cán bộ, đảng viên; bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng. Thể loại chính luận.

 

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị” là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Để nhiệm vụ này đạt được hiệu quả cao trong thực tiễn, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ và sâu sắc về những nội dung trọng tâm của công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước  trong điều kiện phát triển và hội nhập; là học tập, nghiên cứu, phát huy, phát triển, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những giá trị trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo, phổ quát trong đời sống tinh thần của xã hội. 

Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động, từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phản bát các quan điểm sai trái, thù địch. Để tiếp tục góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, thiết nghĩ mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt những nhiệm vụ cụ thể sau đây:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập, phổ biến sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên. Không ngừng tìm tòi, đổi mới nội dung, phương thức, hình thức tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp với từng đối tượng cụ thể, đảm bảo chất lượng, hiệu quả thiết thực; làm cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ những giá trị lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tin tưởng và làm theo, đi theo hệ tư tưởng, “kim chỉ nam” của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, chung tay xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” - Đây là yêu cầu thường xuyên, hằng ngày, bức thiết.

Sự chủ động trong rèn luyện bản lĩnh chính trị, tích cực trong học tập nâng cao trình độ, tu dưỡng phẫm chất đạo đức của mỗi cá nhân là yếu tố cơ sở nền tảng để mỗi cán bộ, đảng viên chủ động, tích cực, tự giác tham gia có hiệu quả vào cuộc đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái, thù địch vốn ngày càng phức tạp, khó khăn, lâu dài và cam go.

Thứ hai, không ngừng vận dụng vào thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đổi mới tư duy lý luận, cung cấp thêm sức sống mới cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới. Vận dụng những giá trị ưu việc cả trong lý luận và trong thực tiễn của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công tác của mỗi cán bộ, đảng viên ở mỗi vị trí của mình nhằm hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức rõ bổn phận, trách nhiệm trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; không xa hoa, lãng phí, không gây mất đoàn kết nội bộ. Nêu cao tinh thần và tuyên truyền đến những người thân trong gia đình và nhân dân nơi cư trú cần có những biện pháp kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với những thông tin xuyên tạc, các bài đăng, các hình ảnh phạm pháp… Tăng cường đăng tải những thông tin chính thống, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp mỗi ngày. Xây dựng lối sống lành mạnh với gia đình và cộng đồng. Sông vui vẻ hòa nhã và xây dựng mối đoàn kết nội bộ ở cơ quan cũng như trên địa bàn cư trú.

Thứ ba, mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt việc nêu gương. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên đề cập đến vấn đề nêu gương trước quần chúng của người cán bộ, đảng viên, trước hết là nêu gương về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Người cũng căn dặn: “Muốn dân tin, dân yêu, dân làm theo, thì mỗi cán bộ, đảng viên cần phải làm gương trước”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Muốn nhân dân nghe theo, thì cán bộ phải gương mẫu đi đầu, xung phong làm trước, không màng danh lợi, quyền chức; được giao công việc gì cũng cố gắng hoàn thành tốt nhất. Đó là sự nêu gương chân thành và tự giác. Qua đó giúp nâng cao nhận thức trong mỗi người dân, biết phân biệt phải, trái, đúng, sai, khẳng định lòng tin của nhân dân với Đảng, với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, để mỗi người dân tự giác góp phần vào sự nghiệp đấu tranh chung, bảo vệ lẽ phải, chống lại những luồng tư tưởng lệch lạc, những thói hư, tật xấu trong đời sống xã hội, thực hiện đúng theo lời dạy của Bác là phải biết dựa vào dân, vì: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Tăng cường vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nói đi đôi với làm, nói và làm đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trở thành tấm gương sáng, tiêu biểu về đạo đức cách mạnh, có lối sống giản dị, trong sáng cho đảng viên và quần chúng học tập, noi theo. Sự tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên sẽ tạo ra sự lan tỏa, có ý nghĩa rất lớn, ngược lại có thể chỉ vì một thói quen, một hành động hay một lợi ích nhỏ của bản thân sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cả hệ thống chính trị. Gương mẫu của cán bộ, đảng viên là một nội dung trọng yếu trong việc bảo vệ có hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ tư, mỗi cán bộ, đảng viên cần sáng suốt trong việc chọn lọc, tiếp nhận thông tin, nhạy bén kịp thời phát hiện, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, cùng với sự phát triển nhanh như vũ bão của khoa học công nghệ, internet và các nền tảng mạng xã hội, các thế lực thù địch luôn có các chiêu thức, thủ đoạn mới để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”. Xuyên tạc lý tưởng cách mạng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp cách mạng là các vấn đề nổi lên hàng đầu trong hoạt động chống phá do các thế lực thù địch cùng một số tổ chức cá nhân thiếu thiện chí tiến hành.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần sáng suốt, nhạy bén, tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, những phần tử bất mãn. Vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá tinh vi dựng lên những câu chuyện xuyên tạc, tạo ra tin đồn đoán “nửa thực, nửa hư” tung lên mạng xã hội, gây hoàng mang trong dư luận xã hội nhằm hướng lái, đả kích theo kiểu “mưa dầm, thấm sâu”. Tổ chức học tập, nghiên cứu các tài liệu, chuyên đề liên quan đến âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch nhằm nâng cao cho mọi cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ ý thức cảnh giác cách mạng, nhận thức đúng bản chất hoạt động chống phá này, chủ động phòng ngừa, đấu tranh.

Thứ năm, chú trọng nâng cao nhận thức tự giác, mỗi cán bộ, đảng viên cần bám sát tình hình, nắm bắt tư tưởng, dư luận trong xã hội để kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận, thường xuyên chia sẻ thông tin tốt đẹp, lan tỏa gương người tốt, việc tốt để "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", phản ứng nhanh, linh hoạt, chia sẻ, giải thích cho nhân dân hiểu đúng bản chất của vấn đề, nhận thức được những chiêu trò, âm mưu, thủ đoạn của chúng để cùng tham gia vạch trần âm mưu, hoạt động của chúng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, của hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên. Nhiệm vụ nào cũng đều rất cần thiết nhưng quan trọng và quyết định hơn vẫn là sự chủ động trong rèn luyện bản lĩnh chính trị, tích cực học tập nâng cao trình độ, tu dưỡng phẩm chất đạo đức của mỗi cá nhân. Bởi đó chính là yếu tố cơ sở nền tảng để mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân chủ động, tích cực, tự giác tham gia có hiệu quả vào cuộc đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội. Các chủ trương, giải pháp cơ bản cần được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và có hệ thống nhằm ngăn chặn, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động; góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo vệ mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã của đất nước ta./.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 • Hình_LD

  Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với trường Chính trị

 • Bế giảng C17

  Lễ Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận Chính trị C17 Lâm Đồng

 • DH ĐOAN TRUONG

  Đại hội Đoàn TNCSHCM trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2022 - 2027

 • HN CBCC 2022

  Hội nghị Công chức, Viên chức và Người lao động năm 2022

 • Bế giảng K36

  Lễ Bế giảng lớp Trung cấp LLCT-HC K36 hệ tập trung

 • DH Chi bo 1

  Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022-2025 (Đại hội mẫu)

THỐNG KÊ TRUY CẬP
001118380
Đang truy cập : 7