Thứ bảy, 20/07/2024

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI THAO CỤM THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHU VỰC NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN NĂM 2024

Thứ năm, 03 Tháng 8 2023 16:09

NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA GIẢNG VIÊN CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TRONG VIỆC XÂY DỰNG KHOA THEO LỘ TRÌNH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẠT TIÊU CHÍ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN MỨC 1 GIAI ĐOẠN 2022 - 2026

* Ths.Đoàn Quang Duy Tuấn

Giảng viên Khoa lý luận cơ sở

Chi bộ  5 - khoa Lý luận Cơ sở là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng, với nhiều nỗ lực trong hoạt động, nhiều năm qua Chi bộ được công nhận là chi bộ hành thành xuất sắc nhiệm vụ. Hiện nay, Chi bộ có 5 đảng viên. Tất cả các đồng chí trong chi bộ đều có trình độ thạc sỹ, 5/5 đảng viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Trong những năm qua, chi bộ luôn lãnh đạo khoa thực hiện tốt công tác giảng dạy theo kế hoạch chung của nhà trường đối với nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng, chất lượng giảng dạy không ngừng được nâng lên.

Nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các hoạt động khác của hệ thống các trường chính trị hiện nay, ngày 19/5/2021, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 11-QĐ/TW về trường chính trị chuẩn. Đây là căn cứ để đánh giá trường chính trị trong từng lĩnh vực hoặc nội dung hoạt động. Ngoài việc đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị, còn là bộ tiêu chí để các trường chính trị có thể tự đánh giá mức độ đạt hay chưa đạt các tiêu chí và có định hướng, giải pháp kịp thời thực hiện nhằm đạt các tiêu chí để được công nhận trường chính trị đạt chuẩn.

Căn cứ Quy định số 11-QĐ/TW, xét về các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng đạt được 2/6 tiêu chí đó là: Thể chế, quy định; Xây dựng văn hóa trường đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương. 4 tiêu chí trong thời gian tới cần phải phấn đấu đạt chuẩn bao gồm: Đội ngũ cán bộ, viên chức; Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; Hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; Cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và tài chính. Ngày 28/6/2022, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Đề án số 02-ĐA/TU về việc Xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đến nay, Trường Chính trị đạt 43/56 (76,8%) tiêu chí Trường Chính trị chuẩn mức 1 và 38/67 (52,2%) tiêu chí Trường Chính trị chuẩn mức 2. Những tiêu chí chưa đạt, như: Tiêu chí về số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên có trình độ tiến sĩ; tỷ lệ giảng viên trên tổng số đội ngũ; số lượng hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh; tổng diện tích sử dụng, một số hạng mục công trình như nhà đa năng, phòng khách, khu kí túc xá, phòng truyền thống. Để đạt được những tiêu chí trường Trường Chính trị chuẩn mức 1 cần có sự chung tay của tập thể Nhà trường, trong đó có đội ngũ đảng viên - giảng viên Chi bộ 5 - Khoa lý luận cơ sở.

Đối chiếu mục tiêu cụ thể của Đề án số 02-ĐA/TU về việc Xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, có thể thấy vai trò cũng như trách nhiệm quan trọng của đội ngũ giảng viên Chi bộ 5 trong việc thực hiện những mục tiêu cụ thể của Nhà trường:

- Về tiêu chí xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức:

+ Có ít nhất 90% giảng viên có trình độ chuyên môn từ thạc sỹ trở lên phù hợp với chuyên môn giảng dạy, trong đó, có ít nhất 01 cán bộ lãnh đạo, quản lý, đạt trình độ tiến sĩ.

+ Có ít nhất 80% giảng viên có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ 100% lãnh đạo trường, lãnh đạo các khoa, phòng giữ ngạch giảng viên chính (viên chức hạng II) hoặc tương đương trở lên. Có ít nhất 60% giảng viên giữ ngạch giảng viên chính hoặc tương đương trở lên.

- Về hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn:

+ Mỗi năm thực hiện được ít nhất 3 đề tài khoa học cấp trường; 5 năm thực hiện ít nhất 3 đề tài khoa học cấp tỉnh.

+ Mỗi năm chủ trì và phối hợp tổ chức ít nhất 03 cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học cấp trường; 5 năm tổ chức ít nhất 03 cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học cấp tỉnh và tương đương.

+ Xuất bản ít nhất 05 sách tham khảo, chuyên khảo, kỷ yếu hội thảo khoa học.

+ Xuất bản 3 kỳ/năm bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn” của nhà trường.

+ Duy trì tốt trang thông tin điện tử của nhà trường.

Đối chiếu với những tiêu chí trên, Khoa Lý luận cơ sở còn những hạn chế trong những mục tiêu sau:

 - Về tiêu chí xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức:

+ Hiện nay, tỷ lệ giảng viên của khoa có trình độ chuyên môn từ thạc sỹ phù hợp với chuyên môn giảng dạy là 5/5 đồng chí, đạt tỷ lệ 100%. Tuy nhiên chưa có Tiến sỹ.

+ Giảng viên có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: 1/5 đồng chí, đạt tỷ lệ 20% (chỉ tiêu 80%).

+ Giảng viên giữ ngạch giảng viên chính: 2/5 đồng chí, đạt tỷ lệ 40% (chỉ tiêu 60%).

- Về tiêu chí hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn:

Trong giai đoạn từ 2022 - 2023, giảng viên Chi bộ 5 tham gia thực hiện 2 đề tài NCKH cấp cở sở:

+ “Phát triển hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hiện nay”: đã nghiệm thu.

+ “Thực trạng và giải pháp tăng cường công tác xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của Mặt trận Tổ quốc huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng hiện nay”: đang thực hiện.

Tuy nhiên, chưa tham gia đề tài NCKH cấp tỉnh, tổ chức hội thảo khoa học cấp trường cũng như viết sách tham khảo, chuyên khảo.

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của giảng viên, Chi bộ 5 Khoa Lý luận cơ sở trong việc xây dựng khoa, góp phần xây dựng, phát triển Trường Chính trị theo hướng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng toàn diện các mặt hoạt động của Trường; phấn đấu đến năm 2026 đạt chuẩn mức 1 theo Quy định số 11- QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Đề án số 02-ĐA/TU, trong thời gian tới giảng viên Khoa Lý luận cơ sở cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

- Bí thư chi bộ, lãnh đạo khoa tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo các hoạt động đào tạo bồi dưỡng, NCKH... của giảng viên. Nâng cao nhận thức chính trị và xác định rõ mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU để giảng viên trong khoa nắm, phối hợp thực hiện nhằm đảm bảo đạt mục tiêu giai đoạn đã đề ra.

- Giảng viên trong khoa tiếp tục nỗ lực cố gắng và nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng khoa, giữ các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1 mà Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng đã đạt được.

- Động viên kịp thời các giảng viên còn trong độ tuổi cử đi đào tạo tiến sỹ có kế hoạch học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, viết bài báo khoa học... nhằm chuẩn bị đủ điều kiện tham gia đào tạo trình độ tiến sỹ trong thời gian sớm nhất.

- Giảng viên trong khoa tích cực tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phấn đấu 100% hoàn thành khóa học và được cấp chứng chỉ vào tháng 8/2023.

- Giảng viên trong khoa cần đối chiếu các tiêu chí xét chuyển ngạch giảng viên chính để có kế hoạch bổ sung các tiêu chí còn thiếu (bài báo khoa học có chỉ số ISSN, chủ nhiệm đề tài NCKH cấp cơ sở...) để nộp hồ sơ xét chuyển ngạch ngay khi có thông báo.

- Giảng viên tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc nâng cao năng lực NCKH, phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp trường do khoa chủ trì, cũng như làm chủ biên/thành viên tham gia biên soạn sách tham khảo, chuyên khảo hàng năm.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 • Hình_LD

  Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với trường Chính trị

 • Bế giảng C17

  Lễ Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận Chính trị C17 Lâm Đồng

 • DH ĐOAN TRUONG

  Đại hội Đoàn TNCSHCM trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2022 - 2027

 • HN CBCC 2022

  Hội nghị Công chức, Viên chức và Người lao động năm 2022

 • Bế giảng K36

  Lễ Bế giảng lớp Trung cấp LLCT-HC K36 hệ tập trung

 • DH Chi bo 1

  Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022-2025 (Đại hội mẫu)

THỐNG KÊ TRUY CẬP
001197065
Đang truy cập : 16