Chủ nhật, 21/07/2024

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI THAO CỤM THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHU VỰC NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN NĂM 2024

Thứ năm, 23 Tháng 4 2015 08:43

DSCN5083

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.

Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng được thành lập theo Quyết định số 1415/QĐ-UB ngày 29/9/1993 của UBND tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở hợp nhất trường Đảng, Trường Hành chính và các Trường Đoàn thể của tỉnh.

Từ khi Trường Đảng Đồ Sơn của Khu ủy Khu VI ra đời vào tháng 3 năm 1963 làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cách mạng phục vụ kháng chiến chống Mỹ đến việc ra đời của Trường Chính trị ngày nay, nhiệm vụ chủ yếu của trường là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp cho tỉnh để tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng Chủ nghĩa Xã hội.

Sau đại thắng 30/4/1975 đất nước thống nhất, Trường Đảng Đồ Sơn của Khu ủy Khu VI được chuyển thành Trường Đảng Thuận Lâm, đến tháng 7/1976 thành Trường Đảng Lâm Đồng và trong khoảng thời gian này Tỉnh thành lập thêm Trường Hành chính (9/1977), Trường Công đoàn (12/1975), Trường Đoàn (1977) cùng làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho tỉnh. Tháng 9/1993, Trường Đảng tỉnh, Trường Hành chính, Trường Công đoàn và Trường Đoàn được hợp nhất thành Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ tỉnh Lâm Đồng. Tháng 8/1996, Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ tỉnh Lâm Đồng đổi tên thành Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng. Như vậy, từ năm 1993 công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở tỉnh được tập trung thống nhất về Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng

Qua hơn 52 năm hình thành và phát triển với sự nổ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, giảng viên, chuyên viên và công nhân viên; Nhà trường đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba (năm 1999), Huân chương lao động hạng nhì (năm 2005) và Huân chương lao động hạng nhất (năm 2013).

II. VỀ VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Thực hiện theo các quy định sau:

Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”;

Quy định số 06-QĐ/TU ngày 23/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng “về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng”.

Vị trí

Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng. 

Chức năng

Trường Chính trị tỉnh có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về pháp luật và quản lý Nhà nước. Liên kết đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức nghiên cứu khoa học và một số lĩnh vực khác theo chỉ đạo, yêu cầu của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Nhiệm vụ

1. Đào tạo và nghiên cứu khoa học

1.1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương; trưởng, phó phòng của sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh và tương đương; cán bộ được quy hoạch vào các chức danh trên; cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở và một số đối tượng khác về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, về nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và một số lĩnh vực khác.

1.2. Đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

1.3. Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch cán sự và tương đương, ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính và tương.

1.4. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện.

1.5. Bồi dưỡng các chương trình khác do cấp có thẩm quyền giao.

1.6. Phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy và các cơ quan liên quan hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

1.7. Tham gia tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương, cơ sở, tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập.

2. Liên kết đào tạo, bồi dưỡng

Liên kết với các Học viện, Viện, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp để đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho cán bộ, công chức, viên chức (kể cả doanh nghiệp nhà nước) và các đối tượng khác theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân nhân tỉnh. Cụ thể:

+ Đại học chính trị, cao cấp lý luận chính trị;

+ Đại học, sau đại học về chuyên môn, kiến thức chuyên sâu cho cán bộ, công chức, viên chức; theo yêu cầu xã hội.

+ Liên kết đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp và tương đương; bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho các chức danh lãnh đạo, quản lý sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương; cán bộ lãnh đạo cấp huyện và tương đương; cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước.

+ Liên kết hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hội thảo khoa học… thuộc nhiệm vụ của Trường.

3. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng khác cho các đối tượng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 • Hình_LD

  Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với trường Chính trị

 • Bế giảng C17

  Lễ Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận Chính trị C17 Lâm Đồng

 • DH ĐOAN TRUONG

  Đại hội Đoàn TNCSHCM trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2022 - 2027

 • HN CBCC 2022

  Hội nghị Công chức, Viên chức và Người lao động năm 2022

 • Bế giảng K36

  Lễ Bế giảng lớp Trung cấp LLCT-HC K36 hệ tập trung

 • DH Chi bo 1

  Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022-2025 (Đại hội mẫu)

THỐNG KÊ TRUY CẬP
001198165
Đang truy cập : 21