Thứ ba, 03/10/2023

KỶ NIỆM 47 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÂM ĐỒNG (29/9/1976 - 29/9/2023)

Nghiên cứu khoa học

Nguyễn Thế Nguyên – Khoa Xây dựng Đảng Trong nhiều năm qua, sự đầu tư trong nông nghiệp với nhiều cách làm đã từng bước thay đổi bộ mặt nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt việc phát triển, ứng dụng công nghệ cao cùng quy...
Phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề chiến lược, quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng, xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Đây là bài học mang tính quy luật của cách mạng Việt Nam luôn…
                                        ThS. Liễu Văn Bảo – Khoa Xây dựng Đảng Tóm tắt: Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về...